Styl życiaTechnologia

Dysk sieciowy WD My Book Live

Bra­ku­je Ci miej­sca na dys­ku? Pra­cu­jesz na kil­ku kom­pu­te­rach? Parę razy zgry­wa­łaś róż­ne fol­de­ry na pły­ty, któ­re póź­niej gdzieś prze­pa­dły? Zda­rzy­ło Ci się zgu­bić doku­men­ty do pra­cy lub pamiąt­ko­we zdję­cia rodzin­ne? Stwórz swo­ją wła­sną “domo­wą chmu­rę”, dzię­ki dys­ko­wi prze­no­śne­mu z dwu­let­nią gwarancją!

Więcej