ModaNewsroom

DUA LIPA GLOBALNA AMBASADORKA MARKI PEPE JEANS LONDON

Legendarna brytyjska marka Pepe Jeans, ma przyjemność ogłosić początek współpracy z Duą Lipą – jedną z najbardziej popularnych wokalistek i ikon stylu swojego pokolenia. Tak jak inne legendy stylu i gwiazdy Hollywoodu, Dua Lipa rozpoczniepełnić swoją rolę od udziału w kampanii marki. Jej autorem w sezonie wiosna/lato 2019 jest brytyjski fotograf David Sims.

DUA LIPA GLOBALNA AMBASADORKA MARKI PEPE JEANS LONDON

Kam­pa­nia nawią­zu­je do dzie­dzic­twa Pepe Jeans Lon­don. Natu­ral­ną i swo­bod­ną Duę Lipę sfo­to­gra­fo­wa­no w czer­ni i bie­li, w sty­li­za­cjach­pod­kre­śla­ją­cych deni­mo­we dzie­dic­two mar­ki. Zdję­cia i kolek­cję łączy wyra­zi­stość, kla­sy­ka i ponadczasowość.

Dwu­dzie­sto­trzy­let­nia Dua Lipa bły­ska­wicz­nie zawo­jo­wa­ła świat muzy­ki, jed­no­cze­śnie sta­jąc się iko­ną sty­lu dla milio­nów fanów. Dzię­ki­wy­da­ne­mu w 2017 r. debiu­tanc­kie­mu albu­mo­wi pt. „Dua Lipa”, w 2018 roku zosta­ła pierw­szą w histo­rii kobie­tą z pię­cio­ma nomi­na­cja­mi do nagród Brit. Zdo­by­ła dwie sta­tu­et­ki: w kate­go­riach „Naj­lep­szej­bry­tyj­skiej solist­ki” i „Naj­lep­sze­go bry­tyj­skie­go debiu­tu”. W tym roku­rów­nież otrzy­ma­ła sta­tu­et­kę, w kate­go­rii za naj­lep­szy bry­tyj­ski singiel.

Dua Lipa i Pepe Jeans to ide­al­na para – zarów­no woka­list­ka, jak i mar­ka, uro­dzi­ły się w Lon­dy­nie i sta­ły się sym­bo­la­mi bry­tyj­skie­go sty­lu. Dua była fan­ką Pepe Jeans już jako nasto­lat­ka, ale dodat­ko­wym argu­men­tem, by roz­po­cząć współ­pra­cę z mar­ką był inno­wa­cyj­ny pro­gram „Tru-Blu”*. To ini­cja­ty­wa eko­lo­gicz­na Pepe Jeans, budo­wa­na na bazie trzech eko­tech­no­lo­gii, któ­re mają usta­no­wić nowy stan­dard w pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji dżin­sów przy­ja­znych środowisku.

DUA LIPA denim collection, Pepe jeans LONDON

Dua Lipa jest jedną z najszybciej szybujących w górę światowychgwiazd muzyki, a jej styl doskonale współgra z DNA naszej marki,” mówi Mark Blenkinsop, dyrektor marketingu Pepe Jeans. „Współpraca z Duą jest kamieniem milowym na drodze rozwoju Pepe Jeans. Rok 2019 zapowiada się obiecująco zarówno dla Pepe Jeans, jak i Dui Lipy – przedstawimy wspólnie wiele specjalnych akcji, które ucieszą i zaangażują naszych fanów”.

Auto­rem pre­mie­ro­wej kam­pa­nii jest David Sims, bry­tyj­ski fotograf,którego karie­ra roz­po­czę­ła się od por­tre­to­wa­nia legend muzy­ki: Davi­da Bowie­go, Nirva­ny, Bjork czy Court­ney Love i któ­ry od lat współ­pra­cu­je z taki­mi tytu­ła­mi jak m.in. Vogue, The Face oraz i‑D. Sims pra­co­wał z Pepe Jeans już wcze­śniej, czym dołą­czył do wybit­ne­go gro­na współ­pra­cow­ni­ków mar­ki, takich jak Ste­ven Meisel, Bru­ce Weber, Ste­ven Kle­in i Mario Sorrenti.

Mar­ka Pepe Jeans powsta­ła na słyn­nej lon­dyń­skiej uli­cy Por­to­bel­lo Road w 1973 r. Dziś wciąż pozo­sta­je wier­na swo­jej pier­wot­nej filo­zo­fii i obiet­ni­cy by z pasją pro­du­ko­wać dżin­so­wą modę.

DUA LIPA, PEPE JEANS LONDON

Pepe Jeans London

Róż­no­rod­ność i wyjąt­ko­wy eklek­tyzm czy­nią Lon­dyn ide­al­nym kul­tu­ro­wym tyglem, w któ­rym łączą się sty­le kształ­tu­ją­ce oso­bo­wo­ść­Pe­pe Jeans. Ener­gia tego mia­sta jest nie­ustan­ną inspi­ra­cją przy­pro­jek­to­wa­niu dżin­so­wych kolek­cji mar­ki: dla męż­czyzn, kobiet idzieci.

Muzyka, kultura, denim i Londyn – to one tworzą Pepe Jeans.

#DuaforPepe #MyPepeJeans

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy