ModaNewsroom

DUA LIPA GLOBALNA AMBASADORKA MARKI PEPE JEANS LONDON

Legen­dar­na bry­tyj­ska mar­ka Pepe Jeans, ma przy­jem­ność ogło­sić począ­tek współ­pra­cy z Duą Lipą – jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych woka­li­stek i ikon sty­lu swo­je­go poko­le­nia. Tak jak inne legen­dy sty­lu i gwiaz­dy Hol­ly­wo­odu, Dua Lipa rozpoczniepełnić…

Więcej