ModaNewsroom

DREAMBIG.PL – LUKSUSOWA MODA Z DRUGIEJ RĘKI!

Torebka Chanel, Hermès czy Dior kupiona za ułamek ceny. Brzmi jak marzenie, tymczasem w internetowym komisie dreambig.pl jest to możliwe. To platforma odsprzedająca buty, torebki, ubrania i akcesoria wyłącznie luksusowych marek. Działa w duchu zrównoważonej mody, namawiając swoje klientki, by inwestowały w rzeczy najwyższej jakości od topowych projektantów. Na dreambig.pl można nie tylko kupić, ale i sprzedać to, co zalega w szafie lub po prostu się znudziło. W ten sposób ubrania dostają nowe życie, a ich właściciele mają realny wpływ na odpowiedzialną modę.

DREAMBIG.PL – LUKSUSOWA MODA Z DRUGIEJ RĘKI!

Kupo­wa­nie rze­czy z dru­giej ręki już daw­no prze­sta­ło być trak­to­wa­ne w kate­go­rii obcia­chu. Wręcz prze­ciw­nie. Upo­lo­wa­nie cze­goś za uła­mek ceny ucie­szy każ­de­go! Nasze klient­ki dzię­ki komi­som z luk­su­so­wy­mi pro­duk­ta­mi mogą nie tyl­ko wzbo­ga­cić swo­ją gar­de­ro­bę o coś pięk­ne­go w dobrej cenie, ale tak­że pod­nieść jakość życia. Swo­je­go i pla­ne­ty.” – mówi Pau­li­na Nosa­rzew­ska, współ­wła­ści­ciel­ka dreambig.pl.

Poprzez ogra­ni­cze­nie kupo­wa­nia nowych rze­czy, inwe­sto­wa­nie w dobrą jakość, dba­nie o to, co mamy oraz sprze­da­wa­nie i wymie­nia­nie się tym, co nam już nie odpo­wia­da – mamy real­ny wpływ nie tyl­ko na wła­sne samo­po­czu­cie, ale i na śro­do­wi­sko. Gdy sza­fa pęka w szwach, war­to zro­bić w niej czyst­ki. Regu­lar­ne porząd­ki w gar­de­ro­bie nio­są wie­le korzy­ści, m.in. gene­ru­ją prze­strzeń, co wpły­wa na nasz ład i har­mo­nię. Oprócz tego, dzię­ki odsprze­da­ży nie­chcia­nych butów, tore­bek, ubrań czy akce­so­riów, dodat­ko­we środ­ki tra­fia­ją na nasze konto.

W dobie fast fashion war­to zasta­no­wić się przez chwi­lę czy nad­mier­na kon­sump­cja to wła­ści­wa dro­ga. Zamiast ster­ty rze­czy z sie­ció­wek, lepiej zain­we­sto­wać w jed­ną czy dwie rze­czy od pro­jek­tan­ta, któ­re posłu­żą dużo dłu­żej.” – doda­je Mag­da­le­na Stęp­kow­ska, współ­wła­ści­ciel­ka dreambig.pl.

Jakość i auten­tycz­ność każ­dej rze­czy, któ­ra tra­fia do dreambig.pl, jest pie­czo­ło­wi­cie spraw­dza­na i wery­fi­ko­wa­na. Gdy poja­wia się cień wąt­pli­wo­ści, a wła­ści­ciel nie jest w sta­nie dostar­czyć doku­men­ta­cji zaku­pu – rzecz jest do nie­go odsy­ła­na. Zało­ży­ciel­ki komi­su nigdy nie podej­mu­ją ryzy­ka utra­ty dobrej reputacji.

To, co wyróż­nia dreambig.pl spo­śród innych komi­sów, to moż­li­wość zwro­tu w cią­gu 14 dni od zaku­pu. Nawet wte­dy, gdy dana rzecz zosta­ła kupio­na na raty, bo taką opcję tak­że prze­wi­dzia­no. Dba­jąc o dobro zarów­no oso­by sprze­da­ją­cej, jak i kupu­ją­cej, rze­czy wysy­ła­ne do klient­ka są odpo­wied­nio zabez­pie­cza­ne. Nie ma moż­li­wo­ści, aby je użyt­ko­wać, a następ­nie zwró­cić. Komis wyróż­nia też szyb­kość dzia­ła­nia. Pro­ces wery­fi­ka­cji nastę­pu­je zanim pro­dukt zosta­nie zamiesz­czo­ny onli­ne, dla­te­go kupu­jąc daną rzecz, prze­sył­kę otrzy­mu­je­my po 1–3 dniach roboczych.

SZAFY DREAMBIG.PL

W ofer­cie komi­su znaj­dzie­my tak­że świet­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne pereł­ki pocho­dzą­ce z szaf gwiazd, influ­en­ce­rek i sty­li­stek. “Luk­su­so­we pro­duk­ty mają swo­ją nie­kwe­stio­no­wa­ną war­tość nie­za­leż­nie od cza­su i wła­ści­cie­la. To design, mar­ka i naj­wyż­sza jakość spra­wia­ją, że je kocha­my.” – twier­dzi Joan­na Prze­ta­kie­wicz, któ­rej rze­czy znaj­dziesz w zakład­ce SZAFA GWIAZDY.

Uwiel­biam rze­czy vin­ta­ge. Na świe­cie jest mnó­stwo komi­sów, w któ­rych moż­na upo­lo­wać genial­ne pereł­ki od topo­wych pro­jek­tan­tów. Nale­ży jed­nak pamię­tać, by kupo­wać wyłącz­nie ze spraw­dzo­nych źró­deł, na przy­kład na dreambig.pl. Odpo­wied­nia wery­fi­ka­cja auten­tycz­no­ści to pod­sta­wa.” – Joan­na Horodyńska.

W dobie sze­rzą­ce­go się kon­sump­cjo­ni­zmu war­to nadać swo­im ubra­niom dru­gie życie, zwłasz­cza tym od topo­wych pro­jek­tan­tów. Aktu­al­nie mniej niż 1% wypro­du­ko­wa­nych ubrań tra­fia do ponow­ne­go obie­gu. Popie­ram modę odpo­wie­dzial­ną i swo­je rze­czy wysta­wiam na dreambig.pl.” – Kate Rozz.

Uwiel­biam bawić się modą. Eks­pe­ry­men­tu­ję z róż­ny­mi sty­li­za­cja­mi. Wyzna­ję jed­nak zasa­dę, że nale­ży inwe­sto­wać w prze­czy ponad­cza­so­we, naj­lep­szej jako­ści. Nie­od­po­wie­dzial­ne i nad­mier­ne kupo­wa­nie jest pas­sé. Nauczy­łam się też regu­lar­nie robić czyst­ki w sza­fie. Sprze­da­ję na dreambig.pl, gdzie luk­su­so­wa moda jest na wycią­gnię­cie ręki.” – Zosia Ślotała.

Chcesz mieć wię­cej prze­strze­ni w sza­fie? To, cze­go już nie będziesz nosić, sprze­daj na dreambig.pl. Dzię­ki temu inni będą mogli zain­we­sto­wać w pro­duk­ty, któ­re mają real­ną war­tość. Kupo­wa­nie rze­czy z dru­giej ręki przy­czy­nia się do bar­dziej zrów­no­wa­żo­ne­go świa­ta mody, co bar­dzo popie­ram.” – Urszu­la Radwańska.

Znu­dzi­ła Ci się zawar­tość Two­jej gar­de­ro­by? Sprze­daj, wymień się lub oddaj innym. Ja regu­lar­nie wysta­wiam swo­je rze­czy na dreambig.pl. Kupu­jąc z dru­giej ręki nie tyl­ko oszczę­dzasz, ale tak­że dbasz o naszą pla­ne­tę.” – Cio­cia Liestyle.

Tekst/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy