NewsroomUroda

Double Kiss, czyli nowa wersja legendarnej szminki marki Guerlain

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska
Zdję­cia: makeup4all.com, chicprofile.com

Guerlain-Fall-2014-Kiss-Kiss-Lipstick-natalia-vodianova

Pro­ces kre­owa­nia nowej for­mu­ły szmi­nek, zwięk­sze­nia pale­ty barw oraz kolej­nych eta­pów pro­duk­cji kosme­ty­ków był dłu­go­trwa­ły i wyczer­pu­ją­cy. Pomad­ki, któ­re nie bez przy­czy­ny nazy­wa­ne są sekret­ną bro­nią praw­dzi­wych uwo­dzi­cie­lek, zosta­ły dopra­co­wa­ne w każ­dym calu.

Nowa gama kolo­rów zawie­ra aż 25 odcie­ni, od sub­tel­nych i natu­ral­nych barw po ostre i bar­dzo wyra­zi­ste. Twa­rzą nowej kolek­cji zosta­ła wie­lo­let­nia muza Guer­la­in,  model­ka Nata­lia Vodia­no­va.

1

10547618_10152974661512506_6938763350016303410_n

10414433_10152974661597506_117756937990767426_n

Szmin­ka Kis­sKiss zosta­ła zamknię­ta w ele­ganc­kim, nowo­cze­snym opa­ko­wa­niu, ‘zbu­do­wa­nym’ z trzech czar­nych sze­ścia­nów. Kosme­tyk świet­nie pasu­je zarów­no do wie­czo­ro­wej jak i codzien­nej sty­li­za­cji. Jej twór­cy chcie­li, by swym wyglą­dem przy­po­mi­na­ła małą czar­ną, czy­li jeden z kobie­cych sekre­tów atrak­cyj­ne­go wyglą­du.

0e011e

Zło­tą sty­li­za­cję zasto­so­wa­no dla utrwa­la­ją­cej i mode­lu­ją­cej bazy pod pomad­kę LipLift. Kosme­tyk przy­go­to­wa­nie usta na nało­że­nie pomad­ki, następ­nie spra­wia, że usta wyda­ją się bar­dziej gład­kie, a kolor mak­sy­mal­nie trwa­ły i wyra­zi­sty.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *