DesignStyl życia

Doświadczenie i design – 20-lecie marki Muraspec

Kon­kurs na pro­jekt desi­gner­skiej lam­py oraz sen­ty­men­tal­na podróż przez dwie deka­dy wzor­nic­twa i aran­ża­cji wnętrz, to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje, jakie przy­go­to­wa­ła swo­im gościom fir­ma Mura­spec. Obcho­dy 20-lecia dzia­łal­no­ści fir­ma świę­to­wa­ła 21 wrze­śnia br. w war­szaw­skim Pro­mie Kultury.

Pod­czas jubi­le­uszo­wej impre­zy goście Mura­spec prze­nie­śli się na chwi­lę w cza­sie – do Pol­ski lat 90. Ewa Mie­rze­jew­ska, redak­tor naczel­na „Dom & Wnę­trze” poka­za­ła, jak w cią­gu dwóch dekad two­rzy­ły się tren­dy w aran­ża­cji wnętrz oraz w jaki spo­sób ewa­lu­owa­ło wzor­nic­two, świa­do­mość i ocze­ki­wa­nia kon­su­men­tów. Ta retro­spek­cja była tak­że przy­czyn­kiem do poka­za­nia, w jaki spo­sób zmie­nia­ły się okła­dzi­ny ścien­ne i tapety.

Prof. Radek Achra­mo­wicz opo­wia­dał o bli­skich związ­kach desi­gnu ze sztu­ką, archi­tek­tu­rą oraz modą, nawią­zu­jąc do histo­rii minio­nych 20 lat. Nato­miast pro­jek­tant wnętrz Joan­na Zna­mi­row­ska-Pał­ka, na pod­sta­wie swo­ich reali­za­cji, zapre­zen­to­wa­ła moż­li­wo­ści, jakie daje współ­pra­ca z fir­mą Mura­spec w zakre­sie aran­ża­cji ścian we wnę­trzach biznesowych.

Z oka­zji jubi­le­uszu fir­ma Mura­spec ogło­si­ła tak­że kon­kurs „Jasne! Lam­pa zain­spi­ro­wa­na Row­lux”, skie­ro­wa­ny do mło­dych archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz oraz stu­den­tów i absol­wen­tów kie­run­ków zwią­za­nych ze wzor­nic­twem i archi­tek­tu­rą. Inau­gu­ra­cji wyda­rze­nia doko­na­ła Mag­da­le­na Fede­ro­wicz-Boule, archi­tekt i zało­ży­ciel­ka pra­cow­ni Tre­mend, juror kon­kur­su Muraspec.

Row­lux to inno­wa­cyj­ny wie­lo­so­czew­ko­wy poli­wę­glan zwy­kle sto­so­wa­ny jako okła­dzi­na. Ze wzglę­du na nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści optycz­ne pięk­nie ope­ru­je świa­tłem – pochła­nia je i odbi­ja na wzór holo­gra­mu. Oprócz poły­sku ma też głę­bię, któ­ra spra­wia, że oświe­tlo­ny mate­riał zda­je się pły­nąć, falo­wać, mie­nić lub skrzyć. Dodat­ko­wym uła­twie­niem kon­kur­so­we­go zada­nia jest też atrak­cyj­na gama kolo­ry­stycz­na Rowlux.

Kon­kurs Mura­spec star­tu­je 9 paź­dzier­ni­ka 2017 r. i potrwa do 31 stycz­nia 2018 r. Lau­re­aci otrzy­ma­ją nagro­dy pie­nięż­ne – zdo­byw­ca pierw­sze­go miej­sca – 2 000 zł, dru­gie­go – 1 000 zł, trze­cie­go – 500 zł. Ponad­to zwy­cię­ski pro­jekt zosta­nie wdro­żo­ny do pro­duk­cji. Wyni­ki kon­kur­su ogło­szo­ne zosta­ną pod­czas OKK! design, w mar­cu 2018 r oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.muraspec.pl.

Blok pre­zen­ta­cji zakoń­czy­ło wystą­pie­nie lau­re­atów pierw­sze­go kon­kur­su Mura­spec, któ­ry fir­ma ogło­si­ła 2 lata. Temu. Bar­ba­ra Bar­nat i Bar­tło­miej Lew zapre­zen­to­wa­li swój zwy­cię­ski pro­jekt tape­ty oraz opo­wie­dzie­li o tym, jak duży wpływ na ich karie­rę zawo­do­wą i życie mia­ła wygra­na w kon­kur­sie Muraspec.

Pod­czas dru­giej czę­ści uro­dzi­no­we­go spo­tka­nia na gości Mura­spec, cze­kał m.in. pokaz sushi autor­stwa Sushi Baru Plac Unii 1, kon­cert mło­dej woka­list­ki Kin­gi Ziel­skiej, kon­kurs z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi oraz muzy­ka w wyko­na­niu Dj Seba Skal­skie­go. W fina­le wyda­rze­nia, o pół­no­cy, nad Pro­mem Kul­tu­ry roz­bły­sły uro­dzi­no­we fajerwerki.

O pod­nie­bie­nia gości Mura­spec zadba­ła „Hal­ka Restau­ra­cja po pol­sku.” Nad opra­wą este­tycz­ną wyda­rze­nia czu­wa­ła pro­jek­tant­ka wnętrz, Patry­cja Sapiełkin-Strupiechowska.

Jubi­le­uszo­wą impre­zę kon­cer­to­wo popro­wa­dzi­ła Dag­ma­ra Jakub­czak, pro­jek­tant­ka i blo­ger­ka wnę­trzar­ska. Całość wyda­rze­nia przy­go­to­wa­ła agen­cja OKK! – Bar­dzo dzię­ku­je­my naszym gościom za tak licz­ną obec­ność i pięk­ne pre­zen­ty. Dosta­li­śmy od Was olbrzy­mią por­cję ener­gii na co naj­mniej następ­ne 20 lat – mówi Bar­ba­ra Łuka­siak, dyrek­tor han­dlo­wy Mura­spec. – Będzie­my nie­prze­rwa­nie inspi­ro­wać i zaska­ki­wać Was naszy­mi mate­ria­ła­mi i moż­li­wo­ścia­mi. Wszy­scy jeste­ście u nas mile widzia­ni w Wall Design Cafe na Polczynskiej.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy