DesignStyl życia

Doświadczenie i design – 20-lecie marki Muraspec

Kon­kurs na pro­jekt desi­gner­skiej lam­py oraz sen­ty­men­tal­na podróż przez dwie deka­dy wzor­nic­twa i aran­ża­cji wnętrz, to tyl­ko nie­któ­re atrak­cje, jakie przy­go­to­wa­ła swo­im gościom fir­ma Mura­spec. Obcho­dy 20-lecia dzia­łal­no­ści fir­ma świę­to­wa­ła 21 wrze­śnia br. w warszawskim…

Więcej