Zdrowie

Czy wszystkie konserwanty to trucizna?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Rysu­nek: Vers-24

Nie­wąt­pli­wie panu­je wła­śnie moda na wszyst­ko co jest eko, bio, light, sugar­free, glu­ten­free itd. Do tej listy zde­cy­do­wa­nie moż­na dołą­czyć „BEZ KONSERWANTÓW“. Wszy­scy, jed­nym gło­sem powta­rza­ją w mediach, na uli­cy, w auto­bu­sie etc., że naj­waż­niej­sze jest, aby jedze­nie nie zawie­ra­ło kon­ser­wan­tów! Dobrze, jest w tym tro­chę racji, ale jak już się pew­nie domy­śla­cie jedy­nie czę­ścio­wo. Nie wszyst­ko to, co kry­je się pod sło­wem kon­ser­want jest złe, tak samo jak nie wszyst­ko co eko ozna­cza 100% zdro­wia. Racjo­nal­ne podej­ście i doza roz­sąd­ku może w tym momen­cie oka­zać się nie­zbęd­na. Nie zdo­ła­my opi­sać Wam całe­go świa­ta sub­stan­cji kon­ser­wu­ją­cych, dzi­siaj przy­bli­ży­my Wam jedy­nie te naj­waż­niej­sze infor­ma­cje, któ­re powin­ni­ście znać.

Jak z samej defi­ni­cji wyni­ka, kon­ser­wan­ty to sub­stan­cje che­micz­ne sto­so­wa­ne w celu prze­dłu­że­nia trwa­ło­ści środ­ków spo­żyw­czych przez zabez­pie­cze­nie ich przed roz­kła­dem powo­do­wa­nym przez drob­no­ustro­je – więc teo­re­tycz­nie powin­ny nam słu­żyć. W nauko­wym piśmien­nic­twie znaj­dzie­cie zarów­no gło­sy popar­cia jak i sprze­ci­wu. Praw­da leży po środ­ku. Naj­le­piej było­by uży­wać, a więc spo­ży­wać ich jak naj­mniej w żyw­no­ści, ale nie prze­ra­żać się pod­czas zaku­pów czy­ta­jąc ety­kie­ty i widząc sym­bol „E…“. O dopusz­cze­niu sub­stan­cji do kon­ser­wo­wa­nia żyw­no­ści musi decy­do­wać jej nie­szko­dli­wość dla zdro­wia czło­wie­ka.

Podob­nie jak inne dodat­ki do żyw­no­ści, tak i sub­stan­cje kon­ser­wu­ją­ce mogą być uży­wa­ne tyl­ko zgod­nie z ich funk­cją oraz w ści­śle okre­ślo­nych przy­pad­kach i ilo­ściach. Jest to zda­nie nasze i wie­lu eks­per­tów ds. żywie­nia.

konserwanty-mini

Do żyw­no­ści naj­czę­ściej doda­wa­ne są sub­stan­cje (dozwo­lo­ne) takie jak: kwas sor­bo­wy (E200), sor­bi­nian pota­su (E202), sor­bi­nian wap­nia (E203), kwas ben­zo­eso­wy (E210), ben­zo­esan sodu (E211), p‑hydroksybenzoesan ety­lu (E214), ditle­nek siar­ki (E220), siar­czan (IV) sodu (E221), wodo­ro­siar­czan (IV) sodu (E222), nizy­na (E234), azo­tan (III) sodu- azo­tyn sodu (E250), azo­tan (V) sodu- azo­tan sodu (E251), azo­tan (V) pota­su- azo­tan pota­su (E252), kwas pro­pio­no­wy (E280), pro­pio­nian sodu (E281), pro­pio­nian wap­nia (E282).

Kwas ben­zo­eso­wy sto­so­wa­ny jest głów­nie do prze­two­rów owo­co­wych, warzyw­nych i napo­jów bez­al­ko­ho­lo­wych gazo­wa­nych. Jego zasad­ni­czą wadą jest to, że zmie­nia smak, draż­ni nabło­nek prze­wo­du pokar­mo­we­go i zakwa­sza.

Nizy­na to anty­bio­tyk wytwa­rza­ny przez bak­te­rie kwa­su mle­ko­we­go, dzia­ła na bak­te­rie gram­do­dat­nie, uży­wa się jej do pro­duk­cji serów doj­rze­wa­ją­cych i topio­nych. Nie jest uwa­ża­na za szko­dli­wą.

Dwu­tlen­ki siar­ki sto­so­wa­ne są do odka­ża­nia, odbar­wia­nia i wybie­la­nia. W prze­my­śle owo­co­wo-warzyw­nym mają za zada­nie nisz­czyć poten­cjal­nie roz­wi­ja­ją­ce się bak­te­rie pato­gen­ne. Dodat­ko­wo przy pro­duk­cji wina związ­ki siar­ki utrwa­la­ją mosz­cze owo­co­we, mogą tak­że zapo­bie­gać bru­nat­nie­niu w prze­twór­stwie ziem­nia­ków.

Nie­ko­rzyst­ne dzia­ła­nie na orga­nizm mają azo­ta­ny i azo­ty­ny wyko­rzy­sty­wa­ne w prze­twór­stwie mię­sa i sero­war­stwie. Zapo­bie­ga­ją roz­wo­jo­wi bak­te­rii bez­tle­no­wych co nie­wąt­pli­wie jest ich dobrą cechą, jed­nak licz­ne bada­nia wska­zu­ją, że azo­ta­ny łącząc się z ami­na­mi two­rzą rako­twór­cze związ­ki N‑nitrozoaminy, przez co nale­ży nie prze­sa­dzać z nad­mier­ną kon­sump­cją np. wędlin.

Kon­ser­wan­ty mogą wywo­ły­wać reak­cje aler­gicz­ne, co wię­cej uwa­ża się, że przy­czy­nia­ją się do powsta­wa­nia cho­rób nowo­two­ro­wych, dla­te­go pro­duk­ty, któ­re zawie­ra­ją dłu­gą listę E…powinny być spo­ży­wa­ne spo­ra­dycz­nie, jed­nak aby być pew­nym, że szko­dzą potrzeb­ne są dal­sze bada­nia nauko­we. Pamię­taj­cie, że zawsze naj­le­piej jeść to, co naj­mniej prze­two­rzo­ne przez czło­wie­ka. Kie­ru­jąc się tą zasa­dą unik­nie­my dużej ilo­ści kon­ser­wan­tów i pro­blem sam się roz­wią­że.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *