ModaNewsroom

Converse Renew – nowa inicjatywa

Converse Chuck Taylor All Star, czyli kultowa sylwetka buta, która powstała z myślą o koszykówce jest od lat designerską ikoną wśród projektantów i pasjonatów obuwia.

Przez ostat­nie 100 lat, mar­ka Conver­se była i wciąż jest zaan­ga­żo­wa­na w nie­ustan­ne kre­owa­nie i defi­nio­wa­nie na nowo podej­ścia do butów. Jest to widocz­ne w samym pro­jek­to­wa­niu oraz rze­czy­wi­stych roz­wią­za­niach, w któ­rych Chuck Tay­lor All Star sta­wał się natu­ral­nym punk­tem wyj­ścia dla wie­lu eks­pe­ry­men­tów i prac nad tka­ni­na­mi
i kon­struk­cją.

Converse Renew – nowa inicjatywa

Conver­se Renew to sym­bol otwie­ra­ją­cy nową erę podej­ścia mar­ki do pro­jek­to­wa­nia. Conver­se podej­mu­je wyzwa­nie i znaj­du­je roz­wią­za­nia pozwa­la­ją­ce na two­rze­nie pro­duk­tów wyko­rzy­stu­ją­cych odpa­dy po kon­su­men­cie i prze­my­sło­we. Łącząc nowe podej­ście do mate­ria­łów wraz z nowa­tor­ski­mi meto­da­mi wytwa­rza­nia, mar­ka obie­ra kon­kret­ny cel: opra­co­wa­nie nowych i bar­dziej zrów­no­wa­żo­nych spo­so­bów two­rze­nia iko­nicz­nych syl­we­tek Conver­se.

Converse Chuck Taylor All Star, czyli kultowa sylwetka buta

Na pierw­szy ogień idzie syl­wet­ka Chuck Tay­lor All Star. To na niej zade­biu­tu­je każ­dy z trzech pro­ce­sów Renew, dzię­ki któ­rym dru­gie życie zyska­ją dosłow­nie tony odpa­dów. Pierw­szy z pro­ce­sów pole­ga na wyko­rzy­sta­niu tka­nin pocho­dzą­cych z upcy­klin­gu, czy­li prze­twa­rza­nia odpa­dów tek­styl­nych w przed­mio­ty o wyż­szej war­to­ści; dru­gi zwią­za­ny jest z recy­klin­giem odpa­dów PET, a trze­ci bazu­je na wyko­rzy­sta­niu mie­sza­nek włó­kien baweł­ny pocho­dzą­cych
z recy­klin­gu.  

Trzy eta­py Conver­se Renew:

1. Renew Canvas: ten sam styl i wygląd, co w tra­dy­cyj­nym płót­nie Conver­se, teraz jed­nak płót­no wyko­na­ne jest w 100% z recy­klo­wa­ne­go polie­stru pocho­dzą­ce­go ze zuży­tych pla­sti­ko­wych bute­lek. Pre­mie­ra 5 lip­ca. 

2. Renew Denim: wyko­rzy­stu­jąc autor­ski pro­ces upcy­klin­gu deni­mu pocho­dzą­ce­go z dżin­sów pozy­ska­nych ze skła­do­wisk odpa­dów, Conver­se poka­zu­je, że jest w sta­nie prze­kształ­cić w Chuck Tay­lor All Star lub Chuck 70 odpa­dy pocho­dzą­ce z okre­ślo­nych źró­deł. Pre­mie­ra sier­pień 2019.

3. Renew Cot­ton: w trak­cie tego zastrze­żo­ne­go pro­ce­su odpa­dy płót­na baweł­nia­ne­go prze­kształ­ca­ne są w kom­po­zy­to­wą 40% baweł­nę z recy­klin­gu z polie­strem, two­rząc nową przę­dzę. (W przy­szłych sezo­nach zosta­ną zba­da­ne dodat­ko­we mie­szan­ki z recy­klin­gu). Pre­mie­ra: począ­tek 2020 roku.

Converse Chuck Taylor All Star, czyli kultowa sylwetka buta Converse Chuck Taylor All Star, czyli kultowa sylwetka buta Converse Chuck Taylor All Star, czyli kultowa sylwetka buta

Kolek­cja Conver­se Renew Canvas będzie dostęp­na w salo­nach Conver­se w Zło­tych Tara­sach i Arka­dii w War­sza­wie oraz w skle­pach Sne­aker­Stu­dio oraz WSS. 

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy