Moda

Co z letniej szafy przyda nam się jesienią?

Przez ostatnich kilka miesięcy nie musiałaś martwić się tym co na siebie założyć. Na dworze było ponad 20 stopni, a do dobrego stroju wystarczyła para trampek, kwiatowa sukienka i lekka kurtka. Przyszła jednak jesień i czas na uporządkowanie garderoby. Wiąże się to z odłożeniem wakacyjnych kreacji i zrobieniem miejsca na grubsze swetry i płaszcze. Warto jednak wiedzieć, że nie warto rezygnować ze wszystkich letnich ciuchów. Przygotowałyśmy dla Ciebie listę ubrań, z którymi wręcz nie powinnaś rozstawać się jesienią.

1. Sukienki i tuniki

Kwia­to­we wzo­ry na ubra­niach prze­ży­wa­ją trium­fy nie tyl­ko w cza­sie wio­sny i lata. Pamię­taj o tym i nie wyj­muj ich ze swo­jej sza­fy. W sezo­nie jesien­nym (inspi­ru­jąc się Balen­cia­ga, Ral­phem Lau­re­nem czy Mul­ber­ry) łącz je z dżin­so­wy­mi kurt­ka­mi, duży­mi płasz­cza­mi i futra­mi. Na nogi załóż dłu­gie koza­ki, a całość dopeł­nij kasz­kie­tem czy bere­tem. Kwia­ty dobrze spraw­dzą się rów­nież w połą­cze­niu z mary­nar­ka­mi z powięk­szo­ny­mi ramio­na­mi i moc­ny­mi, roc­ko­wy­mi buta­mi. Możesz rów­nie nosić je w sty­lu Vin­ta­ge.

2. Koszule

W lecie nie roz­sta­wa­łaś się z koszu­lą w kra­tę i tą zapi­na­ną pod szy­ją? W takim razie nie odkła­daj ich na dno sza­fy i jesie­nią noś inspi­ru­jąc się lata­mi 70. Możesz łączyć je ze spodnia­mi z pod­wyż­szo­nym sta­nem ( The Row), ołów­ko­wy­mi spód­ni­ca­mi ( Balan­cia­ga) i roz­klo­szow­ny­mi spodnia­mi. Zakła­da­jąc koszu­lę pamię­taj o dodat­kach. Dla­te­go nie rezy­gnuj z kol­czy­ków, naszyj­ni­ków czy zdo­bio­ne­go paska.

3. T‑shirty

My swo­je t‑shirty nosi­my przez cały rok. Jesie­nią jed­nak pamię­ta­my o tym aby zakła­dać je bar­dziej w roc­ko­wym sty­lu. Dla­te­go też doda­je­my do nich skó­rza­ną kurt­kę, mar­ten­sy czy dłu­gi over­si­zo­wy płaszcz. Wolisz bar­dziej spo­koj­ny look? W takim razie postaw na swe­ter, szty­ble­ty i dużą toreb­kę na łań­cusz­ku. Nie zapo­mnij o sza­li­ku! Dzię­ki takim tric­ko­wym nikt nie zauwa­ży, że to ten sam t‑shirt, któ­ry mia­łaś na sobie w latem!

4. Spódnice

Pli­sy zno­wu rzą­dzą w tym sezo­nie. Tak samo spra­wa ma się  z ołów­ko­wy­mi, roc­ko­wy­mi i krót­ki­mi spód­ni­ca­mi. Abyś nie musia­ła z nich rezy­gno­wać, sty­li­zuj je tak jak na poka­zach u Chloe, Saint Lau­rent czy Ver­sa­ce. W tym sezo­nie, wszyst­kie chwy­ty dozwo­lo­ne, wiec możesz pozwo­lić sobie na bycie słod­ką roman­tycz­ką, roc­ko­wą księż­nicz­ką i spor­to­wą dziew­czy­ną. W zależ­no­ści od tego całość sty­li­za­cji dopeł­niaj dopa­so­wa­ną mary­nar­ką, czar­ny­mi raj­sto­pa­mi z dziu­ra­mi czy wyso­ki­mi koza­ka­mi.

5. Buty

Jesie­nią spo­koj­nie możesz nosić buty, z któ­ry­mi nie roz­sta­wa­łaś się let­nią porą. Na pierw­sze chłod­niej­sze dni, dobrze spraw­dzą się tramp­ki, bot­ki, a nawet moka­sy­ny. Bar­dzo mod­ne są rów­nież klap­ki z futer­kiem. Dosko­na­le spraw­dzą się do dżin­sów i dłu­gich płasz­czy.

6. Dodatki

Z biżu­te­rii nie musisz rezy­gno­wać w żad­nym sezo­nie. Oczy­wi­ście powin­naś odło­żyć na górę sza­fy kwia­to­we opa­ski z festi­wa­li, jed­nak możesz zosta­wić w niej wszyst­ko inne. Gru­be paski, wiel­kie pier­ścion­ki czy mini­ma­li­stycz­ne naszyj­ni­ki będą dobrym uzu­peł­nie­niem jesien­nej sty­li­za­cji.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy