Zdrowie

Co to są adaptogeny i jak wpływają na codzienne życie? 

Adaptogeny poprawiają pracę całego organizmu – zarówno psychicznie jak i fizycznie. Przede wszystkim jednak pomagają dostosować się do zmieniającego się wokół świata i zmniejszyć chroniczny stres oraz lęk. Adaptogeny to nie magiczne leki czy suplementy. To rośliny, które wspomagają cały organizm i pomagają dostosować mu się do życia w określonym środowisku. We współczesnym świecie są nieocenione w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych takich jak depresja, cukrzyca czy choroby wieńcowe i płuc. Są bezpieczne i dobrze tolerowane, a z ich dobrodziejstwa korzystają już nie tylko zwolennicy medycyny alternatywnej.

adaptogeny co to jest

Zdję­cia: Can­da­ce Mathers z Unsplash

Jak działają adaptogeny? 

Adap­to­ge­ny dzia­ła­ją już na pozio­mie komór­ko­wym.  Opóź­nia­ją sta­rze­nie się komó­rek całe­go orga­ni­zmu, dzia­ła­ją tak­że anty­no­wo­two­ro­wo. Naj­więk­szy wpływ mają jed­nak na układ ner­wo­wy. Redu­ku­ją reak­cje orga­ni­zmu na tak zwa­ne stre­so­ry, któ­ra czę­sto jest więk­sza niż w rze­czy­wi­sto­ści być powin­na. W efek­cie jeste­śmy roz­trzę­sie­ni, mamy natłok myśli, nie może­my spać. Adap­to­ge­ny poma­ga­ją zre­du­ko­wać ten stres i lęk, ale nie usy­pia­ją i nie spo­wal­nia­ją reak­cji. 

Adap­to­gen­ne rośli­ny przyj­mo­wa­ne regu­lar­nie wspo­ma­ga­ją pro­ces home­osta­zy czy­li dąże­nia do rów­no­wa­gi. Home­osta­za w orga­ni­zmie jest nie­zbęd­na do zacho­wa­nia zdro­wia na dłu­gie lata. Sub­stan­cje te zmniej­sza­ją tak­że pro­ce­sy zapal­ne w orga­ni­zmie, obni­ża­ją poziom cukru i złe­go cho­le­ste­ro­lu, a tak­że dzia­ła­ją prze­ciw­u­tle­nia­ją­co. 

Jakie adaptogeny najlepiej przyjmować?

Jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych adap­to­ge­nów jest ash­wa­gan­dha. Moż­na jed­nak wyróż­nić set­ki roślin o dzia­ła­niu adap­to­gen­nym, któ­re róż­nią się nie­co wła­ści­wo­ścia­mi. 

Na przy­kład maca to adap­to­gen pole­ca­ny kobie­tom w wie­ku doj­rza­łym. Poma­ga zre­du­ko­wać dole­gli­wo­ści zwią­za­ne z meno­pau­zą i wzmac­nia płod­ność. 

Żeń-szeń to zaś adap­to­gen ide­al­ny dla uczniów i pra­cow­ni­ków umy­sło­wych. Popra­wia jasność umy­słu, poma­ga się sku­pić, ale nie pobu­dza nad­mier­nie. 

Za to ash­wa­gan­dha pole­ca­na jest szcze­gól­nie w sta­nach depre­syj­nych i lęko­wych. Poma­ga pozbyć się natło­ku myśli, uła­twia zasy­pia­nie. Szcze­gól­nie doce­nią ją oso­by cier­pią­ce na cho­ro­by tar­czy­cy. 

Adap­to­ge­ny naj­le­piej przyj­mo­wać w for­mie prosz­ku lub kap­su­łek. Ponie­waż mogą obcią­żać żołą­dek naj­le­piej brać je w trak­cie posił­ku, rano lub wie­czo­rem. Sprosz­ko­wa­ny korzeń ash­wa­gan­dhy lub macy to tak­że świet­ny doda­tek do zbo­żo­wej kawy lub zdro­we­go smo­othie. Adap­to­ge­ny naj­le­piej przyj­mo­wać regu­lar­nie, ale krót­ko­okre­so­wo – na przy­kład przez 8 tygo­dni, aby następ­nie zro­bić dwu lub trzy­mie­sięcz­na prze­rwę w kura­cji. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy