Zdrowie

Co to są adaptogeny i jak wpływają na codzienne życie? 

Adap­to­ge­ny popra­wia­ją pra­cę całe­go orga­ni­zmu – zarów­no psy­chicz­nie jak i fizycz­nie. Przede wszyst­kim jed­nak poma­ga­ją dosto­so­wać się do zmie­nia­ją­ce­go się wokół świa­ta i zmniej­szyć chro­nicz­ny stres oraz lęk. Adap­to­ge­ny to nie magicz­ne leki czy suple­men­ty. To…

Więcej