Christmas gift guide: porcelana for.rest

W poszukiwaniu bożonarodzeniowych prezentów nie damy wyprowadzić Was, drodzy Czytelnicy, w las. Za to w kolejnej odsłonie naszego cyklu z najciekawszymi pomysłami na świąteczne podarunki dla najbliższych zapraszamy do leśnego królestwa FOR.REST, gdzie zabawne twarze zwierzaków rozweselają każdego obdarowanego.

 porcelana for.rest

FOR.REST to pol­ska por­ce­la­na i cera­mi­ka, pro­du­ko­wa­na w krót­kich seriach, ręcz­nie malo­wa­na według autor­skie­go pro­jek­tu. Wszyst­kie pro­jek­ty utrzy­ma­ne są w mini­ma­li­stycz­nej, bia­ło-czar­nej este­ty­ce. W ofer­cie znaj­dzie­my ele­men­ty kuchen­nej zasta­wy – fili­żan­ki, kub­ki, miski, dzban­ki. Naj­now­sza kolek­cja zawie­ra rów­nież donicz­ki cera­micz­ne. Jed­nym sło­wem, FOR.REST i ich weso­łe zwie­rza­ki opa­no­wu­ją cały dom!

Vers-24 pole­ca FOR.REST!

10m

porcelana for.rest kubek z lisem, złoty świecznik Iittala

porcelana for.rest kubek z lisem

porcelana for.rest kubek z lisem

porcelana for.rest, doniczka porcelana, kubek porcelana

porcelana for.rest doniczki, złoty świecznik Iittala

kubek z lisem porcelana

porcelana for.rest doniczki

porcelana for.rest doniczka

 Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Vers-24
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
forrestdesign.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy