Styl życia

Christmas Gift Guide: Mitas Design

Chce­cie zasko­czyć pod­czas tego­rocz­nej gwiazd­ki przy­ja­ciół­kę, mamę czy sio­strę  i szu­ka­cie roman­tycz­nej, nie­po­wta­rzal­nej, a zara­zem odważ­nej, zmy­sło­wej bie­li­zny, któ­ra spra­wi, że będą czuć się w nich sza­le­nie kobie­co? Zamiast decy­do­wać się na wszyst­kim dobrze zna­ne, popu­lar­ne mar­ki, postaw­cie tym razem na pol­ską bie­li­znę Mitas Design!

Mitas Design

Beata Mitas, bo tak brzmi praw­dzi­we imię i nazwi­sko uta­len­to­wa­nej pro­jek­tant­ki, któ­ra two­rzy swo­je kolek­cje zgod­nie z mot­tem: „Bogac­two sma­ków moż­na uzy­skać, nie­ko­niecz­nie uży­wa­jąc ostrych przy­praw”, w zupeł­no­ści odda­je kli­mat i ducha jej pro­jek­tów. Cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne mar­ki to trans­pa­rent­ne mate­ria­ły, prze­świ­ty oraz sek­sow­ne, czar­ne, naj­wyż­szej jako­ści koron­ki. Bie­li­zna wyko­na­na z dba­ło­ścią o każ­dy detal ide­al­nie dopa­so­wu­je się do każ­dej kobie­cej syl­wet­ki, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie kom­fort i wygo­dę, bez wzglę­du na figu­rę czy wiek- każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie! A jeśli dotych­czas nie zna­leź­li­ście tak mięk­kich biu­sto­no­szy i fig z pięk­ny­mi, deli­kat­ny­mi wzo­ra­mi, koniecz­nie sprawdź­cie naj­now­szą kolek­cję Mitas.

Vers-24 pole­ca Mitas Design!

Mitas Design

Mitas Design

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy