Styl życia

Christmas Gift Guide: Mitas Design

Chce­cie zasko­czyć pod­czas tego­rocz­nej gwiazd­ki przy­ja­ciół­kę, mamę czy sio­strę  i szu­ka­cie roman­tycz­nej, nie­po­wta­rzal­nej, a zara­zem odważ­nej, zmy­sło­wej bie­li­zny, któ­ra spra­wi, że będą czuć się w nich sza­le­nie kobie­co? Zamiast decy­do­wać się na wszyst­kim dobrze znane,…

Więcej