ModaNewsroom

Christine Granville – nowa marka zegarków

Christine Granville to marka zegarków z silnym pierwiastkiem kobiecym. Jej ideą jest motywowanie i wspieranie kobiet w biznesie – 8 złotych ze sprzedaży każdego zegarka zostanie przekazane na rzecz Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Pomysłodawczynią konceptu jest Agnieszka Bobrukiewicz, bizneswoman i mentorka kobiet. 

zegarek Christine Granville

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia mar­ki zegar­ków Chri­sti­ne Gra­nvil­le była histo­ria pol­skiej agent­ki bry­tyj­skie­go wywia­du – Kry­sty­ny Skar­bek – kobie­ty sil­nej, pie­kiel­nie inte­li­gent­nej i nie­zwy­kle odważ­nej. Była jed­ną z tych boha­te­rek, któ­re zmie­ni­ły bieg histo­rii. To wła­śnie jej oso­bo­wość i tem­pe­ra­ment sta­ły się pod­sta­wą do stwo­rze­nia mar­ki Chri­sti­ne Gra­nvil­le. Mar­ki moc­no wspie­ra­ją­cej kobie­ty i zachę­ca­ją­cej je do dzia­ła­nia. 

Klu­czo­wą misją Chri­sti­ne Gra­nvil­le jest wzmac­nia­nie kobiet w śro­do­wi­sku biz­ne­so­wym, dla­te­go mar­ka już od same­go począt­ku zde­cy­do­wa­ła się na prze­ka­za­nie kwo­ty 8 zło­tych ze sprze­da­ży każ­de­go zegar­ka na rzecz Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet. Idea fun­da­cji dosko­na­le wpi­sa­ła się w zamysł mar­ki – wspar­cie przed­się­bior­czo­ści kobiet poprzez roz­wi­ja­nie kobie­cej spo­łecz­no­ści, men­to­ring czy ini­cjo­wa­nie pro­gra­mów biznesowych.

Edu­ka­cja i wspie­ra­nie kobiet na ich biz­ne­so­wych dro­gach jest dla nas klu­czo­we. Dla­te­go cie­szy­my się, że uda­ło nam się zna­leźć part­ne­ra, któ­ry iden­ty­fi­ku­je się z naszą ideą. Połą­cze­nie sił z mar­ką Chri­sti­ne Gra­nvil­le jest cegieł­ką, któ­ra na pew­no przy­czy­ni się do reali­za­cji wspól­nie wyzna­czo­ne­go celu jakim – jest sta­ły roz­wój kobie­cej spo­łecz­no­ści zawo­do­wej”. - mówi współ­za­ło­ży­ciel­ka Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet – Doro­ta Cze­kaj. 

Christine Granville to marka zegarków

Chri­sti­ne Gra­nvil­le to połą­cze­nie mini­ma­li­zmu i ponad­cza­so­wej kla­sy­ki inspi­ro­wa­nej modą lat 20. i 30. Zegar­ki dopra­co­wa­ne są w każ­dym deta­lu. Pro­dukt wyko­na­ny jest z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów – jego ser­cem jest pre­cy­zyj­ny japoń­ski mecha­nizm. O wytrzy­ma­ło­ści zaś świad­czy zasto­so­wa­nie szkła sza­fi­ro­we­go w obu­do­wie tar­czy. Design zegar­ków moż­na dowol­nie zmie­niać wybie­ra­jąc mię­dzy trze­ma kolo­ra­mi tar­czy i róż­ny­mi mode­la­mi skó­rza­nych pasków lub sta­lo­wych bran­so­le­tek, któ­re moż­na łatwo wymie­niać w zależ­no­ści od nastro­ju czy oka­zji.   

Zało­ży­ciel­ką mar­ki Chri­sti­ne Gra­nvil­le jest Agniesz­ka Bobru­kie­wicz, biz­ne­swo­man i men­tor­ka kobiet, odno­szą­ca suk­ce­sy w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku. Lata pra­cy w typo­wo męskim oto­cze­niu nauczy­ły ją twar­de­go i sta­now­cze­go podej­ścia do biz­ne­su oraz odwa­gi i łatwo­ści w podej­mo­wa­niu ryzy­ka. Od lat zaan­ga­żo­wa­na jest w róż­ne­go rodza­ju akcje cha­ry­ta­tyw­ne i pro­gra­my men­tor­skie, dzię­ki któ­rym poma­ga i dzie­li się swo­ją wie­dzą z inny­mi kobietami.

Zde­cy­do­wa­łam się połą­czyć swo­je wie­lo­let­nie doświad­cze­nie z potrze­bą wspar­cia kobiet w ich roz­wo­ju zawo­do­wym. Oprócz tego od zawsze podzi­wia­łam sil­ne kobie­ty, takie jak Kry­sty­na Skar­bek. To wła­śnie jej histo­ria zain­spi­ro­wa­ła mnie do zało­że­nia mar­ki Chri­sti­ne Gra­nvil­le. Dla pol­skiej agent­ki czas odgry­wał ogrom­ną rolę, każ­da minu­ta była na wagę zło­ta, każ­da sekun­da decy­do­wa­ła o życiu jej i innych osób. Dla­te­go w mojej gło­wie zro­dził się pomysł na stwo­rze­nie pro­duk­tu, któ­ry będzie sym­bo­lem tego, jak waż­ną funk­cję peł­ni czas w naszym życiu i w samym pro­ce­sie zmia­ny, któ­rej może­my wspól­nie doko­nać.” – przy­zna­je Agniesz­ka Bobru­kie­wicz. 

Zegarki Christine Granville

Zegar­ki Chri­sti­ne Gra­nvil­le dostęp­ne są w skle­pie inter­ne­to­wym christinegranville.com w cenie: 

  • zega­rek z dłu­gim paskiem: 859 zł
  • zega­rek z krót­kim paskiem: 799 zł 
  • zega­rek meta­lo­wy: 799 zł 
  • krót­ki pasek: 159 zł 
  • dłu­gi pasek: 189 zł 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy