ModaNewsroom

Chanel Métiers D’art 2018/19

Od kiedy w 2002 roku pierwsza kolekcja poświęcona rzemiosłu domu mody Chanel ujrzała światło dzienne, po Dallas, Salzburgu, Rzymie, Paryżu i Hamburgu przyszła pora, by pokaz Chanel Métiers D’art odbył się w mieście, które nigdy nie śpi – Nowym Jorku. Metropolitan Museum of Art (MET) to największe muzeum na zachodniej półkuli a zarazem jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcją w NYC. Karl Lagerfeld nie mógł znaleźć bardziej odpowiedniego miejsca na prezentację najnowszej kolekcji tak mocno podkreślającej twórczy dialog pomiędzy projektantami, rzemieślnikami i producentami. 

pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019

Pokaz fran­cu­skie­go domu mody nie bez powo­du miał miej­sce na tle Świą­ty­ni Den­dur, któ­ra zosta­ła przy­wie­zio­na w 1960 roku znad Nilu, cegła po cegle, two­rząc final­nie jeden z popu­lar­niej­szych i wywie­ra­ją­cych wra­że­nie eks­po­na­tów. Kolek­cja Matiers D’art. 2018/19 to praw­dzi­wy ukłon w stro­nę sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu: maki­ja­że, któ­rych nie powsty­dzi­ła­by się sama Kle­opa­tra, hie­ro­gli­fy, kunsz­tow­na, ogrom­na biżu­te­ria i wszech­obec­ne zło­to. Na wybie­gu poja­wi­ły się rów­nież mister­nie i boga­to zdo­bio­ne twe­edo­we mary­nar­ki i spód­ni­ce- wszyst­ko w cie­płych, beżo­wych odcie­niach przy­wo­łu­ją­cych na myśl roz­grza­ną słoń­cem pusty­nię. Nikt tak per­fek­cyj­nie jak Karl Lager­feld nie potra­fi połą­czyć anty­ku ze współ­cze­sno­ścią – lata­mi 80. z ich bar­wa­mi, wobec cze­go nie brak też enig­ma­tycz­nych gra­fik czy lśnią­cych, kolo­ro­wych kamie­ni.

Wśród gości nowo­jor­skie­go poka­zu były amba­sa­dor­ki Cha­nel: Marion Cotil­lard i Penélo­pe Cruz, Mar­got Rob­bie, Julian­ne Moore oraz Lily-Rose Depp. Wiel­ką nie­spo­dzian­ką było poja­wie­nie się na wybie­gu Pharell’a Wil­liam­sa, któ­ry ide­al­nie wpa­so­wał się w kli­mat kolek­cji inspi­ro­wa­nej cza­sa­mi Fara­onów.

pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019 pokaz Chanel w Nowym Jorku, Chanel pokaz, chanel wiosna 2019, trendy na wiosnę 2019

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej