CHANEL otwie­ra swój pierw­szy butik w Pol­sce, w Gale­rii Moko­tów w War­sza­wie. Wyjąt­ko­wy wystrój tego miej­sca, poświę­co­ne­go zapa­chom oraz pro­duk­tom do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji, na nowo inter­pre­tu­je kody i este­ty­kę CHANEL. Butik ten wpro­wa­dza CHANEL Beau­ty w nowy wymiar, budu­jąc uni­kal­ną więź mię­dzy Domem Mody a jego klien­ta­mi, by dzie­lić się tym wszyst­kim, co decy­du­je o wyjąt­ko­wo­ści mar­ki CHANEL.

Wystrój & Sto­ły Eks­po­zy­cyj­ne

Lakie­ro­wa­ne czar­ne kon­so­le, kon­tra­stu­ją­ce z bia­ły­mi ścia­na­mi, okre­śla­ją śmia­ły, lecz zara­zem ele­ganc­ki cha­rak­ter tej prze­strze­ni. Przy wej­ściu eks­po­zy­cyj­ny stół o pro­stych, geo­me­trycz­nych kształ­tach umoż­li­wia nowy spo­sób pre­zen­to­wa­nia histo­rii CHANEL i zachę­ca klien­tów do odkry­wa­nia nowo­ści, jak rów­nież peł­nej gamy zapa­chów, pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji skó­ry oraz maki­ja­żu.

Maki­jaż: Wyjąt­ko­wa Obsłu­ga

W bar­wach kolek­cji two­rzo­nych przez Lucię Picę – CHANEL Glo­bal Cre­ati­ve Desi­gner Maki­ja­żu i Kolo­ru,  obja­wiać się będzie magia. Każ­da kolek­cja Kre­ator­ki to auten­tycz­na emo­cjo­nal­na i ludycz­na podróż pośród for­muł. Kon­sul­tant­ki CHANEL są do dys­po­zy­cji klien­tów, by prze­kła­dać wizję Pięk­na CHANEL na maki­ja­że codzien­ne i na spe­cjal­ne oka­zje, a tak­że dia­gno­zo­wać indy­wi­du­al­ne potrze­by pie­lę­gna­cyj­ne skó­ry. Wyjąt­ko­wa obsłu­ga pomo­że doświad­czyć i wska­zać każ­de­mu klien­to­wi pro­gram mają­cy na celu osią­gnię­cie nowe­go pozio­mu samo­po­zna­nia i pew­no­ści sie­bie. CHANEL zachę­ca swo­ich klien­tów do zaini­cjo­wa­nia satys­fak­cjo­nu­ją­cej rela­cji z jed­nym z eks­per­tów buti­ku poprzez zare­zer­wo­wa­nie oso­bi­ste­go spo­tka­nia.

Chanel butik Warszawa

Zapa­chy

Butik ofe­ru­je sze­ro­ką gamę zapa­chów – od legen­dar­ne­go N°5 po naj­now­sze dzie­ła kre­ato­ra Mar­ki – Oli­vie­ra Polge’a: GABRIELLE CHANEL i LES EAUX DE CHANEL. Znaj­dzie­my tu rów­nież Les EXCLUSIFS de CHANEL – kolek­cję szes­na­stu zapa­chów w iden­tycz­nych fla­ko­nach. Każ­da z kom­po­zy­cji opo­wia­da inną histo­rię. Eks­pert w dzie­dzi­nie zapa­chów będzie zawsze słu­żyć pomo­cą w zna­le­zie­niu odpo­wied­nie­go, oso­bi­ste­go zapa­chu.

Oku­la­ry

Wzdłuż lakie­ro­wa­nych kon­sol, na pół­kach w sub­tel­ny spo­sób pre­zen­tu­je się inne obli­cze Domu Mody: oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne – nie­zbęd­ny doda­tek. W prze­strze­ni poświę­co­nej oku­la­rom poka­za­na będzie peł­na kolek­cja oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych CHANEL, eks­po­nu­ją­ca kla­sycz­ne kody Domu Mody: per­ły, twe­ed i ple­cio­ne łań­cusz­ki. W tej wyjąt­ko­wej prze­strze­ni kosme­ty­ki i moda łączą się, by umoż­li­wić klien­tom wybór oku­la­rów w naj­now­szych wzo­rach, któ­re pod­kre­ślą rysy ich twa­rzy i look maki­ja­żo­wy.

Chanel sklep galeria Mokotów

CHANEL cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią, by powi­tać klien­tów w miej­scu, w któ­rym ele­gan­cja i odwa­ga pozo­sta­ją w nie­ustan­nym ruchu.

CHANEL WARSAW FRAGRANCE & BEAUTY BOUTIQUE
Gale­ria Moko­tów, ul. Woło­ska 12, 02–675 War­sza­wa

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej