CHANEL otwie­ra swój pierw­szy butik w Pol­sce, w Gale­rii Moko­tów w War­sza­wie. Wyjąt­ko­wy wystrój tego miej­sca, poświę­co­ne­go zapa­chom oraz pro­duk­tom do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji, na nowo inter­pre­tu­je kody i este­ty­kę CHANEL. Butik ten wpro­wa­dza CHANEL Beau­ty w nowy wymiar, budu­jąc uni­kal­ną więź mię­dzy Domem Mody a jego klien­ta­mi, by dzie­lić się tym wszyst­kim, co decy­du­je o wyjąt­ko­wo­ści mar­ki CHANEL.

Wystrój & Sto­ły Eks­po­zy­cyj­ne

Lakie­ro­wa­ne czar­ne kon­so­le, kon­tra­stu­ją­ce z bia­ły­mi ścia­na­mi, okre­śla­ją śmia­ły, lecz zara­zem ele­ganc­ki cha­rak­ter tej prze­strze­ni. Przy wej­ściu eks­po­zy­cyj­ny stół o pro­stych, geo­me­trycz­nych kształ­tach umoż­li­wia nowy spo­sób pre­zen­to­wa­nia histo­rii CHANEL i zachę­ca klien­tów do odkry­wa­nia nowo­ści, jak rów­nież peł­nej gamy zapa­chów, pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji skó­ry oraz maki­ja­żu.

Maki­jaż: Wyjąt­ko­wa Obsłu­ga

W bar­wach kolek­cji two­rzo­nych przez Lucię Picę – CHANEL Glo­bal Cre­ati­ve Desi­gner Maki­ja­żu i Kolo­ru,  obja­wiać się będzie magia. Każ­da kolek­cja Kre­ator­ki to auten­tycz­na emo­cjo­nal­na i ludycz­na podróż pośród for­muł. Kon­sul­tant­ki CHANEL są do dys­po­zy­cji klien­tów, by prze­kła­dać wizję Pięk­na CHANEL na maki­ja­że codzien­ne i na spe­cjal­ne oka­zje, a tak­że dia­gno­zo­wać indy­wi­du­al­ne potrze­by pie­lę­gna­cyj­ne skó­ry. Wyjąt­ko­wa obsłu­ga pomo­że doświad­czyć i wska­zać każ­de­mu klien­to­wi pro­gram mają­cy na celu osią­gnię­cie nowe­go pozio­mu samo­po­zna­nia i pew­no­ści sie­bie. CHANEL zachę­ca swo­ich klien­tów do zaini­cjo­wa­nia satys­fak­cjo­nu­ją­cej rela­cji z jed­nym z eks­per­tów buti­ku poprzez zare­zer­wo­wa­nie oso­bi­ste­go spo­tka­nia.

Chanel butik Warszawa

Zapa­chy

Butik ofe­ru­je sze­ro­ką gamę zapa­chów – od legen­dar­ne­go N°5 po naj­now­sze dzie­ła kre­ato­ra Mar­ki – Oli­vie­ra Polge’a: GABRIELLE CHANEL i LES EAUX DE CHANEL. Znaj­dzie­my tu rów­nież Les EXCLUSIFS de CHANEL – kolek­cję szes­na­stu zapa­chów w iden­tycz­nych fla­ko­nach. Każ­da z kom­po­zy­cji opo­wia­da inną histo­rię. Eks­pert w dzie­dzi­nie zapa­chów będzie zawsze słu­żyć pomo­cą w zna­le­zie­niu odpo­wied­nie­go, oso­bi­ste­go zapa­chu.

Oku­la­ry

Wzdłuż lakie­ro­wa­nych kon­sol, na pół­kach w sub­tel­ny spo­sób pre­zen­tu­je się inne obli­cze Domu Mody: oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne – nie­zbęd­ny doda­tek. W prze­strze­ni poświę­co­nej oku­la­rom poka­za­na będzie peł­na kolek­cja oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych CHANEL, eks­po­nu­ją­ca kla­sycz­ne kody Domu Mody: per­ły, twe­ed i ple­cio­ne łań­cusz­ki. W tej wyjąt­ko­wej prze­strze­ni kosme­ty­ki i moda łączą się, by umoż­li­wić klien­tom wybór oku­la­rów w naj­now­szych wzo­rach, któ­re pod­kre­ślą rysy ich twa­rzy i look maki­ja­żo­wy.

Chanel sklep galeria Mokotów

CHANEL cze­ka z nie­cier­pli­wo­ścią, by powi­tać klien­tów w miej­scu, w któ­rym ele­gan­cja i odwa­ga pozo­sta­ją w nie­ustan­nym ruchu.

CHANEL WARSAW FRAGRANCE & BEAUTY BOUTIQUE
Gale­ria Moko­tów, ul. Woło­ska 12, 02–675 War­sza­wa

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

TOP 7 najlepszych męskich zapachów na lato

Mimo, że tego­rocz­ne lato znacz­nie róż­ni się od dotych­cza­so­wych, ist­nie­ją spo­so­by, aby prze­nieść się w jeden z idyl­licz­nych zakąt­ków Euro­py czy świa­ta. Cudow­ny, znie­wa­la­ją­cych i odpo­wied­nio dobra­ny zapach potra­fi natych­miast pobu­dzić naszą wyobraź­nię, a odpo­wied­nia…
Więcej
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej