JedzenieStyl życia

Cała prawda o głodówkach

Pierw­szą rze­czą, o któ­rej pomy­śli oso­ba, któ­ra chce zrzu­cić parę kilo­gra­mów jest gło­dów­ka. Ogra­ni­cza­my wte­dy spo­ży­cie pokar­mów do zera i myśli­my, że to w zupeł­no­ści wystar­czy. O ile jed­no­dnio­wa gło­dów­ka, sto­so­wa­na raz na jakiś czas, może…

Więcej