ModaNewsroom

Botanica – nowa kolekcja od EDITED

Ciepłe naturalne tony pustyni — od piaskowych kolorów ziemi, po odcienie khaki, spotykają się z odważnymi detalami i formami w najnowszej wiosennej kolekcji EDITED „Botanica”. W rezultacie otrzymujemy świeży, minimalistyczny look, który spaja nieprzemijające klasyki z elementami nowoczesności. Elegancja pustyni łączy się z bezwzględnością Safari.

Wio­sen­na kolek­cja “Bota­ni­ca” zosta­ła zapro­jek­to­wa­na w Ber­li­nie przez Dyrek­tor Kre­atyw­ną Cla­ris­sę Labin i jej zespół. Jej klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi są tren­cze, kom­bi­ne­zo­ny, welu­ro­we i skó­rza­ne koszu­le oraz spód­ni­ce. Kwie­ci­ste oraz zwie­rzę­ce wzo­ry kon­tra­stu­ją z przy­tul­ny­mi swe­tra­mi w deli­kat­nych odcie­niach różu, a masyw­ne bot­ki, w połą­cze­niu z koszu­lo­wy­mi sukien­ka­mi, prze­ła­mu­ją dziew­czę­cą lek­kość sty­li­za­cji.

Model­ki Shel­by Hay­es i Enio­la Abio­ro zosta­ły sfo­to­gra­fo­wa­ne w połu­dnio­wej Kali­for­nii w Par­ku Naro­do­wym Joshua Tree. Za pro­duk­cję look­bo­oku odpo­wie­dzial­ny jest zespół pro­duk­cyj­ny EDITED na cze­le z dyrek­tor­ką mar­ki Fran­zi­ską Nel­les­sen.

Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED Botanica - nowa kolekcja od EDITED

Kolek­cja “Bota­ni­ca” będzie dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej EDITED.pl oraz w skle­pach w Ber­li­nie, Ham­bur­gu, Frank­fur­cie, Mona­chium oraz Wied­niu od 22.01.2019.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy