ModaNewsroom

Botanica - nowa kolekcja od EDITED

Cie­płe natu­ral­ne tony pusty­ni — od pia­sko­wych kolo­rów zie­mi, po odcie­nie kha­ki, spo­ty­ka­ją się z odważ­ny­mi deta­la­mi i for­ma­mi w naj­now­szej wio­sen­nej kolek­cji EDITED „Bota­ni­ca”. W rezul­ta­cie otrzy­mu­je­my świe­ży, mini­ma­li­stycz­ny look, któ­ry spa­ja nie­prze­mi­ja­ją­ce klasyki…

Więcej