Wywiady

BLOW Premium Trend Show

Jed­no z naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych i emo­cjo­nu­ją­cych wyda­rzeń tego sezo­nu. BLOW Pre­mium Trend Show – nowy kon­cept 3 pręż­nie roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzin na ryn­ku pol­skim: mody, sztu­ki i desi­gnu. Wyda­rze­nie w luk­su­so­wej opra­wie odbę­dzie się już 18–20 listo­pa­da 2016. Swo­je kolek­cje zapre­zen­tu­ją m.in Łukasz Jemioł, Michał Łojew­ski oraz Oskar Zię­ta. Czy tak roz­po­zna­wal­ne nazwi­ska nie brzmią mega-przy­cią­ga­ją­co? O spe­cy­fi­ce tar­gów i dla­cze­go war­to wziąć w nich udział, Redak­cja Vers-24 roz­ma­wia z jego orga­ni­za­to­ra­mi.

Bartosz Magoch, Tomasz Poźlewicz

  1. Blow Pre­mium Trend Show. Zapo­wia­da się wybu­cho­wo, eks­klu­zyw­nie i mod­nie. Jakie wyda­rze­nie tak napraw­dę kry­je się pod tą nazwą i co jest w nim takie­go nowa­tor­skie­go?

Trend show to wyda­rze­nie, na któ­rym pre­zen­to­wa­ne są naj­now­sze pro­duk­ty i usłu­gi. Jest to też prze­strzeń do spo­tka­nia i nawią­za­nia bli­skich rela­cji z mar­ka­mi w realu. Dla­te­go pod­czas BLOW w war­szaw­skim Wila­no­wie sprze­da­wa­nie i kupo­wa­nie wciąż będzie waż­ne, ale rów­nie istot­na będzie inte­rak­cja pomię­dzy wystaw­ca­mi a klien­ta­mi. Zadzie­je się to rów­nież dzię­ki pane­lom dys­ku­syj­nym i wykła­dom, na któ­rych mar­ki pre­mium obec­ne na BLOW zapre­zen­tu­ją naj­now­sze pomy­sły, czy kolek­cje. Do wystą­pień zapro­si­li­śmy też fir­my spe­cja­li­zu­ją­ce się w nowych, alter­na­tyw­nych for­mach inwe­sto­wa­nia, czy spę­dza­nia waka­cji. War­to rów­nież wspo­mnieć, że pod­czas pierw­sze­go dnia, 18 listo­pa­da, odbę­dzie się aukcja nowej sztu­ki orga­ni­zo­wa­na przez Art In House Com­mu­ni­ty. Oprócz boga­te­go pro­gra­mu BLOW wyróż­nia aran­ża­cja prze­strze­ni Roy­al Wila­nów przy­go­to­wa­na przez stu­dio archi­tek­to­nicz­ne Fish’n’Sheep.

  1. Jak naro­dził się pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia tak uni­kal­ne­go wyda­rze­nia?

Jako TFH od ponad 3 lat orga­ni­zu­je­my tar­gi z pol­ską modą i wie­my, że aktu­al­na for­mu­ła takich wyda­rzeń już powo­li się wyczer­pu­je – po pro­stu zapy­ta­li­śmy o to samych uczest­ni­ków. Spraw­dzi­li­śmy rów­nież, jak wyglą­da­ją podob­ne wyda­rze­nia w Lon­dy­nie, Ber­li­nie, czy Pary­żu. Final­nie powsta­ła kon­cep­cja trend show marek pre­mium, skie­ro­wa­na do kon­kret­nej gru­py – zamoż­nych kon­su­men­tów.

BLOW Premium Trend Show

  1. Tar­gi mody, sztu­ki i desi­gnu odbę­dą się w kom­plek­sie Roy­al Wilanów w War­sza­wie. Dla­cze­go wła­śnie takie miej­sce?

Roy­al Wila­nów to budy­nek, któ­ry dzię­ki swo­jej archi­tek­tu­rze i róż­no­rod­nym najem­com czę­ści han­dlo­wo-usłu­go­wej, stał się cen­tral­nym punk­tem Mia­stecz­ka Wila­nów. Miesz­kań­cy tej czę­ści War­sza­wy chęt­nie przy­cho­dzą do lokal­nych restau­ra­cji czy skle­pów, korzy­sta­ją z tere­nów zie­lo­nych ota­cza­ją­cych budy­nek i bio­rą udział w wyda­rze­niach, któ­re tu się kon­cen­tru­ją. Natu­ral­nym więc wybo­rem była ta wła­śnie loka­li­za­cja. Wła­ści­ciel Roy­al Wila­nów, fir­ma Capi­tal Park, jest bar­dzo otwar­ta na współ­pra­cę i udo­stęp­ni­ła nam prze­strzeń. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że mar­ki pre­mium dobrze się tu odnaj­dą.

Tomasz Poźlewicz

Tomasz Poźle­wicz

  1. Blow Pre­mium Trend Show to mix dzie­dzin takich jak moda, sztu­ka i design. Co jest punk­tem spa­ja­ją­cym je w całość i czy każ­dej dzie­dzi­nie poświę­co­na jest taka sama część?

Cie­ka­we pyta­nie… Pod­czas BLOW tych dzie­dzin będzie wię­cej – choć­by sport, róż­ne rodza­je mody czy ofer­ta dla dzie­ci. Ich wspól­nym mia­now­ni­kiem jest poziom pre­mium oraz fakt, że wszyst­kie dzia­ły są kom­ple­men­tar­ne i są obec­ne w życiu każ­de­go na swój spo­sób, two­rzą nasz life­sty­le. Kom­po­nu­jąc zestaw marek obec­nych na BLOW sta­ra­li­śmy się uzy­skać miks, któ­ry będzie zrów­no­wa­żo­ny. Naj­wię­cej pozy­cji zawie­ra lista wystaw­ców modo­wych, ale ich ofer­ta jest bar­dzo zróż­ni­co­wa­na – od eks­klu­zyw­nych kolek­cji dla kobiet przez ele­ganc­kie ubra­nia dla męż­czyzn po szla­chet­ne dodat­ki pol­skiej fir­my rodzin­nej.

Bartosz Magoch

Bar­tosz Magoch

  1. Jakie pro­duk­ty i mar­ki pra­gnie­cie zapre­zen­to­wać?

BLOW Pre­mium Trend Show będzie oka­zją do spo­tka­nia się z mar­ka­mi pre­mium – od mody dam­skiej, męskiej i dzie­cię­cej, akce­so­riów oraz uro­dy przez sztu­kę i design oraz home & gar­den po sport i inwe­sty­cje. Marek jest kil­ka­dzie­siąt. Są wśród nich m.in. Paproc­ki & Brzo­zow­ski, Łukasz Jemioł, Her­se, Zie­ta, Dol­ly, Mazan, Ver­ne, Pit­ti Sty­le, Super Yachts.

  1. Jaki czyn­nik był tym decy­du­ją­cym w pro­ce­sie selek­cji marek i pro­jek­tantów, uczest­ni­czą­cych w wyda­rze­niu?

Tego­rocz­na edy­cja BLOW Pre­mium Trend Show jest pierw­szą, stąd nasze wyzwa­nie pole­ga na edu­ka­cji ryn­ku, czym jest for­mu­ła trend show. Kolej­nym zaś zgro­ma­dze­nie w jed­nym miej­scu wyłącz­nie marek pre­mium. Zatem pierw­szym kry­te­rium zapro­sze­nia wystaw­ców do Roy­al Wila­nów było odpo­wied­nie pozy­cjo­no­wa­nie fir­my, kolej­nym dopa­so­wa­nie do ogól­nej kon­cep­cji wyda­rze­nia podzie­lo­ne­go na kon­kret­ne life­sty­lo­we dzia­ły. Następ­ny krok pole­gał już na bez­po­śred­nim kon­tak­cie i przed­sta­wie­niu idei trend show. Boga­ta i jako­ścio­wa lista marek pozwa­la nam sądzić, że pode­szli­śmy do wyzwa­nia w nale­ży­ty spo­sób.

Bartosz Magoch, Tomasz Poźlewicz

  1. Jed­nym z punktów pro­gra­mu jest licy­ta­cja. XII Aukcja Sztu­ki Domu Aukcyj­ne­go Art in House Com­mu­ni­ty. Czy Pola­cy chęt­nie inwe­stu­ją w sztu­kę i dobra luk­su­so­we, czy to raczej próba zachę­ty ich do pójścia w śla­dy USA oraz wyso­ko roz­wi­nię­tych krajów euro­pej­skich i azja­tyc­kich?

Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że rynek inwe­sty­cji w sztu­kę oraz dobra luk­su­so­we to gorą­cy temat, szcze­gól­nie w dobie nie­pew­no­ści na ryn­kach finan­so­wych. Nie bez koze­ry orga­ni­zo­wa­na pod­czas BLOW aukcja sztu­ki jest dwu­na­stą orga­ni­zo­wa­ną przez Dom Aukcyj­ny Art In House i cie­szy się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Będzie jej towa­rzy­szył wykład na temat inwe­sto­wa­nia w sztu­kę – war­to się na nie­go wybrać, aby posłu­chać spe­cja­list­ki w tej dzie­dzi­nie, Ani­ty Wolsz­czak z AIH. O inwe­sto­wa­niu w dobra luk­su­so­we rów­nież będzie mowa pod­czas pane­lu orga­ni­zo­wa­ne­go przez nasze­go part­ne­ra, wydaw­nic­two Book of Luxu­ry. Dla przy­po­mnie­nia, aukcja i wykład oraz wspo­mnia­ny panel, odbę­dą się pierw­sze­go dnia BLOW, 18 listo­pa­da.

  1. Moda, sztu­ka czy design? Co obec­nie pro­wa­dzi prym na ryn­ku pol­skim, a która dzie­dzi­na roz­kwi­ta?

Nie odwa­ży­my się na fero­wa­nie takie­go wyro­ku. Moda towa­rzy­szy nam na codzień, ale podob­nie jest z desi­gnem, któ­ry jest odmie­nia­ny przez wszyst­kie przy­pad­ki i zazna­cza swo­ją obec­ność nie­mal we wszyst­kich dzie­dzi­nach nasze­go życia. Widzi­my, jak roz­wi­ja­ją się pol­skie mar­ki modo­we, któ­re śmia­ło mogą kon­ku­ro­wać na świe­cie. Moni­to­ru­je­my jed­no­cze­śnie rynek desi­gnu, któ­ry sys­te­ma­tycz­nie nabie­ra tem­pa. Pro­szę spoj­rzeć, ile wyda­rzeń jest poświę­co­nych wyłącz­nie jemu.

  1. Gdzie moż­na nabyć bile­ty, by stać się człon­kiem wyda­rze­nia?

Bile­ty na BLOW są dostęp­ne na Eve­nea. Będzie je rów­nież moż­na kupić każ­de­go dnia – 18, 19 i 20 listo­pa­da na miej­scu, w Roy­al Wila­nów przy ul. Klim­cza­ka 1. Zapra­sza­my!

Roz­ma­wia­ła: Ilo­na Jaworska/India Indre Saka­le
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy