Wywiady

BLOW Premium Trend Show

Jed­no z naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych i emo­cjo­nu­ją­cych wyda­rzeń tego sezo­nu. BLOW Pre­mium Trend Show – nowy kon­cept 3 pręż­nie roz­wi­ja­ją­cych się dzie­dzin na ryn­ku pol­skim: mody, sztu­ki i desi­gnu. Wyda­rze­nie w luk­su­so­wej opra­wie odbę­dzie się już…

Więcej