ModaNewsroom

Blanca Miró Scrimieri for EDITED

Nigdy nie jest za wcześnie, aby oczekiwać Świąt Bożego Narodzenia! Z tego powodu marka EDITED podjęła współpracę z Blancą Miró, dzięki której powstał idealny świąteczny sweter. Kampania, w której głównym bohaterem jest ciepły pulower w miękkich, pastelowych kolorach rozpoczyna najpiękniejszy czas w roku!

Blanca Miró Scrimieri for EDITED

Blan­ca Miró Scri­mie­ri to hisz­pań­ska influ­en­cer­ka zna­na na całym świe­cie ze swo­je­go eks­tra­wa­ganc­kie­go sty­lu. Owo­co­we moty­wy oraz paste­lo­wy wzór w jodeł­kę ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją jej inspi­ru­ją­cą, barw­ną oso­bo­wość. Kolek­cja kap­su­ło­wa zawie­ra rów­nież zimo­wą czap­kę pasu­ją­cą kolo­ry­stycz­nie do swe­tra. Kom­plet dosko­na­le nada­je się na świą­tecz­ny pre­zent dla naj­bliż­szych… albo dla samej siebie!

Świą­tecz­na kolek­cja Blan­ca Miró Scri­mie­ri for EDITED dostęp­na jest od 12.11.2019 w skle­pach sta­cjo­nar­nych mar­ki oraz na stro­nie onli­ne EDITED.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy