ModaNewsroom

Blanca Miró Scrimieri for EDITED

Nigdy nie jest za wcze­śnie, aby ocze­ki­wać Świąt Boże­go Naro­dze­nia! Z tego powo­du mar­ka EDITED pod­ję­ła współ­pra­cę z Blan­cą Miró, dzię­ki któ­rej powstał ide­al­ny świą­tecz­ny swe­ter. Kam­pa­nia, w któ­rej głów­nym boha­te­rem jest cie­pły pulo­wer w…

Więcej