KsiążkiKultura

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

Mię­dzy­na­ro­do­wy Duży Festwal Czy­ta­nia odbę­dzie się od 21 do 23 czerw­ca w War­sza­wie. Pod hasłem „Skok w bok!“ odbę­dzie się 50 nowa­tor­skich wyda­rzeń, któ­re przy­wró­cą radość czy­ta­nia.  Wśród wła­śnie ogło­szo­nych gości są: Jamie Bar­r­tlett, któ­re­go…

Więcej