Uroda

Biały uśmiech z Rapid White –  Bleaching Power Set

Część z nas decyduje się na wybielanie zębów w profesjonalnych, specjalistycznych gabinetach dentystycznych. Tymczasem, przeważająca liczba ludzi poszukuje produktów do domowego wybielania zębów w drogeriach. Tam możemy dostać zawrotu głowy – półki uginają się aż od wybielających past do zębów, pasków czy płynów do płukania. Warto jednak pamiętać, że nasz efekt zależy w dużej mierze od wybranej przez nas metody. Promienny, urzekający uśmiech? Dzięki Rapid White i nowemu zestawowi wybielającemu Bleaching Power Set to możliwe już w zaledwie tydzień – bez konieczności odwiedzania salonu dentystycznego. Marka ta specjalizuje się bowiem w produktach do wybielania zębów, a w jej ofercie możemy odnaleźć pastę do zębów, paski, a także płyn do płukania, które przede wszystkim przeznaczone są do codziennej higieny jamy ustnej i podtrzymania bieli naszego uśmiechu.

Biały uśmiech z Rapid White -  Bleaching Power Set

Naj­now­szy sys­tem Ble­aching Power Set pozwa­la uzy­skać naj­moc­niej­szy z dotych­cza­so­wych pro­duk­tów mar­ki efekt wybie­lo­nych zębów w zaci­szu Two­je­go domu. Opar­ta na żelu, dwu­fa­zo­wa tech­no­lo­gia pozwo­li Ci cie­szyć się biel­szy­mi nawet o 6 odcie­ni zęba­mi juz w zale­d­wie 7 dni. Co naj­waż­niej­sze, wszyst­ko to bez uży­cia nad­tlen­ku wodo­ru. 

Rapid Whi­te pozwo­li Ci cie­szyć się biel­szym, bar­dziej pro­mien­nym uśmie­chem. Cały sys­tem wybie­la­ją­cy został opra­co­wa­ny tak, aby bez zarzu­tu i wygod­nie moż­na było go sto­so­wać w domu. W skład sys­te­mu wybie­la­ją­ce­go wcho­dzą dwie ela­stycz­ne, ide­al­nie dopa­so­wu­ją­ce się do zgry­zu szy­ny nazęb­ne, ska­la, któ­ra pozwa­la spraw­dzić postę­py w roz­ja­śnia­niu zębów oraz pasta do wybie­la­nia zębów z opa­ten­to­wa­ną, aktyw­ną for­mu­łą, któ­ra już po pierw­szym uży­ciu wybie­la zęby nawet o dwa odcie­nie. Przed zasto­so­wa­niem pro­duk­tu, koniecz­nie nale­ży zapo­znać się z dołą­czo­ną do opa­ko­wa­nia informacją.

W dodat­ku, naj­więk­szą zale­tą tego sys­te­mu jest fakt, że z zabie­gu może­my korzy­stać o dowol­nej porze we wła­snej łazien­ce. Wystar­czy już zale­d­wie kil­ka minut rano oraz wie­czo­rem, aby cie­szyć się nie­ska­zi­tel­nym, mło­dzień­czym uśmie­chem. W dodat­ku, sys­tem świet­nie spraw­dzi się doraź­nie, kie­dy sko­rzy­sta­nie z wybie­la­nia w gabi­ne­cie z dnia na dzień nie jest możliwe.

Naj­now­szy pro­dukt Rapid Whi­te – Ble­aching Power Set znaj­dzie­cie we wszyst­kich dro­ge­riach Rossmann.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy