Uroda

Biały uśmiech z Rapid White -  Bleaching Power Set

Część z nas decy­du­je się na wybie­la­nie zębów w pro­fe­sjo­nal­nych, spe­cja­li­stycz­nych gabi­ne­tach den­ty­stycz­nych. Tym­cza­sem, prze­wa­ża­ją­ca licz­ba ludzi poszu­ku­je pro­duk­tów do domo­we­go wybie­la­nia zębów w dro­ge­riach. Tam może­my dostać zawro­tu gło­wy – pół­ki ugi­na­ją się aż…

Więcej