ModaNewsroom

BERSHKA PREZENTUJE KAMPANIĘ XMAS STORIES 2015

Bershka Xmas party (3)

Ber­sh­ka przed­sta­wia kam­pa­nię dla zimo­wej kolek­cji Xmas. #xmas­sto­ries pre­zen­tu­je gru­pę przy­ja­ciół pod­czas przy­go­to­wań do wyjąt­ko­we­go wie­czo­ru, szu­ka­ją­cych ide­al­nej sty­li­za­cji.

Wśród dam­skich pro­po­zy­cji na ten sezon, war­to zwró­cić uwa­gę na tka­ni­ny takie jak lama czy lurex w wyda­niu odpo­wia­da­ją­cym naj­now­szy tren­dom. Aksa­mit poja­wił się na sukien­kach i topach, zesta­wia­nych z akce­so­ria­mi o migo­czą­cych wykoń­cze­niach.

Bershka Xmas party (4)

Bershka Xmas party (5) Bershka Xmas party (7)
Bershka Xmas pre-party (4)

Kolek­cja Man wyko­rzy­stu­je kra­wiec­kie faso­ny i nada­je im miej­skie­go, roc­ko­we­go cha­rak­te­ru. Nadal mod­na jest ten­den­cja long fit w koszul­kach, a tak­że „pod­nisz­czo­ne” blu­zy i swe­try.

Bershka Xmas party (6)
Bershka Xmas pre-party (1)

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

BERSHKA - LIFE IS A PARTY

Ber­sh­ka przed­sta­wia swo­ją nową, świą­tecz­ną kolek­cję.  Sukien­ki, kom­bi­ne­zo­ny, sztucz­ne futra – wszyst­ko w syl­we­stro­wym kli­ma­cie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we Komen­ta­rze komen­ta­rzy
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *