ModaNewsroom

BERSHKA PREZENTUJE KAMPANIĘ XMAS STORIES 2015

Ber­sh­ka przed­sta­wia kam­pa­nię dla zimo­wej kolek­cji Xmas. #xmas­sto­ries pre­zen­tu­je gru­pę przy­ja­ciół pod­czas przy­go­to­wań do wyjąt­ko­we­go wie­czo­ru, szu­ka­ją­cych ide­al­nej sty­li­za­cji. Wśród dam­skich pro­po­zy­cji na ten sezon, war­to zwró­cić uwa­gę na tka­ni­ny takie jak lama czy lurex…

Więcej