ModaNewsroom

Bershka – BACK TO SCHOOL

Powrót do szkoły (powrót do rzeczywistości) to świetna wymówka, by znów zobaczyć się ze znajomymi i zerwać z monotonią. Po pierwsze, łam reguły, przerzuć się na sportową wygodę, na styl tailoring i emocje kolorów. To są rekomendacje Bershki na gwarancję pełnego sukcesu powrotu do szkoły, w ulicznym i komfortowym stylu. Ponieważ między domem a szkołą znajduje się jedno wspólne miejsce, którym jest ulica.

Dla niej:

Kolek­cja dam­ska świę­tu­je powrót do szko­ły z bar­dzo wygod­ny­mi i miej­ski­mi sty­li­za­cja­mi, któ­re są łączo­ne z dwo­ma teo­re­tycz­nie wyklu­cza­ją­cy­mi się ten­den­cja­mi: tailo­ring i sport. Czy moż­na połą­czyć blu­zę ze spodnia­mi z wyso­kim sta­nem? Tak, oczywiście!

Wszyst­kie zesta­wy są kom­bi­na­cją roz­mia­rów, aby osią­gnąć kon­trast połą­czo­ny z inspi­ra­cją retro. Leg­gin­sy i spód­ni­ce są nowy­mi spodnia­mi i zesta­wia­ne są ze swe­tra­mi oraz żakie­ta­mi over­si­ze. Zie­lo­ne, nylo­no­we par­ki z futrza­nym kap­tu­rem to praw­dzi­wy hit w nad­cho­dzą­cym roku szkolnym.

Pale­ta barw skła­da się z kolo­rów: czar­ne­go, sza­re­go, bia­łe­go oraz róż­nych odcie­ni czer­wo­ne­go. Moż­na je zna­leźć na ubra­niach razem lub two­rzą­ce ”kolo­ro­wy blok” , mega-trend w tym sezonie.

Wśród nowo­ści moż­na zna­leźć winyl i aksa­mit z efek­tem neo­pre­nu. Z jed­nej stro­ny, winyl jest faj­nym roz­wią­za­niem, aby nadać nowy wymiar butom oraz toreb­kom; pod­czas gdy nowe wyda­nie aksa­mi­tu doda­je ubra­niom kla­sycz­no-miej­skie­go szyku.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się koszul­ki, któ­re przed­sta­wia­ją róż­ne zespo­ły muzycz­ne. Jak nale­ży je łączyć, aby mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać ich poten­cjał? Z dżin­sem: mini­spód­nicz­ka­mi, ogrod­nicz­ka­mi i rurkami!

Dla niego:

Total look w kolo­rze nie­bie­skim? Chi­no­sy, połą­czo­ne z blu­za­mi, tramp­ka­mi oraz ory­gi­nal­ny­mi skar­pet­ka­mi. Kolek­cja męska prze­kra­cza wła­sne gra­ni­ce i two­rzy nowe per­spek­ty­wy, gdyż poprzez indy­wi­du­al­ne wyra­ża­nie sie­bie nic nie jest niemożliwe.

Back to scho­ol’ otwie­ra sezon jesien­no-zimo­wy jako gra miej­ska peł­na kon­tra­stów. Ubra­nia ewo­lu­ują jako for­my bar­dziej nowo­cze­sne, ale i bar­dziej retro. Było to moż­li­we tyl­ko dzię­ki odkry­ciu na nowo kla­sycz­nych syl­we­tek oraz wpro­wa­dze­niu świe­żych paste­lo­wych odcie­ni z deta­la­mi retro. Z jed­nej stro­ny, moż­na zna­leźć jasne kolo­ry i pro­ste kro­je, któ­re są nie­zbyt popu­lar­ne w męskich kolekcjach.

Paste­lo­wy róż to kolor bar­dzo waż­ny i jest obec­ny w całej kolek­cji. Z dru­giej stro­ny, wpływ lat 90-tych odzwier­cie­dla­ją bar­dziej odważ­ne kolo­ry i deta­le: żół­ty, nie­bie­ski i bur­gund oraz eks­tre­mal­ne prze­tar­cia (przede wszyst­kim denim).

Nadru­ki rów­nież są zain­spi­ro­wa­ne świa­tem retro. Ta kon­tra­dyk­cja odkry­wa nowe for­my let­te­rin­gu, inspi­ro­wa­ne bran­din­giem, kali­gra­ficz­ne lite­ry i foto­gra­ficz­ne prin­ty. Zwie­rzę­cy print i paski to tren­dy, któ­re będą domi­no­wać wśród wzorów.

Back to school to zawsze krok na przód”.

 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

 

Komentarze

komentarzy