NewsroomUroda

ANTI-POLLUTION REVOLUTION w THE BODY SHOP

Miasta na całym świecie przekraczają oficjalne limity zanieczyszczenia powietrza. To zła wiadomość dla Twojej skóry! Marka The Body Shop stara się zwiększać świadomość problemów, które wynikają z zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnego wpływu na kondycję skóry. Duet 100% wegańskich produktów do pielęgnacji z linii Drops of Youth, pomoże w tej walce i utrzyma młody wygląd cery, a krem Multi-Protection Essence genialnie wspiera ich działanie.

ANTI-POLLUTION REVOLUTION w THE BODY SHOP

Naj­now­sze bada­nia pod­kre­śla­ją zwią­zek mię­dzy zanie­czysz­cze­niem a przed­wcze­snym sta­rze­niem skó­ry. Naj­więk­szy­mi jej wro­ga­mi są zanie­czysz­cze­nia miej­skie. Oso­by miesz­ka­ją­ce w mia­stach mają niż­szy poziom wita­mi­ny E, obni­żo­ną odpor­ność i odwod­nio­ną skó­rę, w porów­na­niu z miesz­kań­ca­mi wiej­skich obsza­rów. „Miej­ska skó­ra” jest czę­sto gorzej przy­go­to­wa­na i chro­nio­na. Aż do 80% uszko­dzeń i oznak sta­rze­nia skó­ry jest zwią­za­nych z zewnętrz­ny­mi agre­so­ra­mi, taki­mi jak UV i zanie­czysz­cze­nie.

KROK 1: DROPS OF YOUTH™ YOUTH LIQUID PEEL 

Skó­ra świe­ża, gład­ka i wiecz­nie mło­da? Dzię­ki nowej recep­tu­rze zasto­so­wa­nej w peelin­gu DROPS OF YOUTH™, któ­ra poma­ga pozbyć się mar­twe­go naskór­ka, deli­kat­nie oczysz­cza­jąc i napi­na­jąc skó­rę, jest to moż­li­we. Rewo­lu­cyj­na żelo­wa for­mu­ła pozo­sta­wia skó­rę gład­ką, usu­wa­jąc codzien­ne zanie­czysz­cze­nia, któ­re wni­ka­ją w głę­bo­kie war­stwy skó­ry i powo­du­ją destruk­cję kola­ge­nu.  Efek­ty widocz­ne są już przy pierw­szym zasto­so­wa­niu, a regu­lar­na apli­ka­cja zatrzy­mu­je mło­dość i jędr­ność skó­ry. W peelin­gu zawar­te są roślin­ne komór­ki macie­rzy­ste, takie jak sza­rot­ka alpej­ska, zna­na ze swo­ich wła­ści­wo­ści ochron­nych, ujędr­nia­ją­cy wyciąg z miko­łaj­ka nad­mor­skie­go oraz zwięk­sza­ją­cy odpor­ność na czyn­ni­ki zewnętrz­ne koper mor­ski.

KROK 2: DROPS OF YOUTH™ Youth Fresh Emul­sion  Anti-Pol­lu­tion SPF20 PA+++ 

Miesz­ka­nie w mie­ście zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo prze­su­sze­nia, znisz­cze­nia komó­rek, sta­nów zapal­nych, prze­bar­wień i innych przed­wcze­snych oznak sta­rze­nia. Dla­te­go tak waż­na jest, by chro­nić swo­ją skó­rę. The Body Shop połą­czył natu­ral­nych prze­ciw­ni­ków zanie­czysz­czeń: eks­trakt  z tymian­ku i budlei, z fil­tra­mi UVA i UVB o sze­ro­kim spek­trum, i stwo­rzył potęż­ną,  ale jed­no­cze­śnie ultra-lek­ką emul­sję na dzień by chro­nić przed zanie­czysz­cze­nia­mi i nadać skó­rze mło­dy wygląd. Ta ochron­na for­mu­ła nawil­ża skó­rę i może być sto­so­wa­na zarów­no jako codzien­ne nawil­że­nie, jak i doda­tek do nie­go.

KROK 3: Mul­ti-Pro­tec­tion Essen­ce SPF 50 PA++++ 

Odkryj naj­wyż­szą ochro­nę w naj­lżej­szej for­mu­le, wzbo­ga­co­nej czer­wo­ny­mi alga­mi i wita­mi­ną C, by pro­fe­sjo­nal­nie chro­nić skó­rę i zapew­nić jej roz­świe­tle­nie. Ponad 90% kobiet przy­zna­ło, że krem natych­mia­sto­wo prze­ni­ka w skó­rę i jest nie­wia­ry­god­nie lek­ki. Wyso­kie fil­try chro­nią skó­rę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem zanie­czysz­czeń oraz pro­mie­nio­wa­niem UVA oraz UVB.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy