NewsroomUroda

ANTI-POLLUTION REVOLUTION w THE BODY SHOP

Mia­sta na całym świe­cie prze­kra­cza­ją ofi­cjal­ne limi­ty zanie­czysz­cze­nia powie­trza. To zła wia­do­mość dla Two­jej skó­ry! Mar­ka The Body Shop sta­ra się zwięk­szać świa­do­mość pro­ble­mów, któ­re wyni­ka­ją z zanie­czysz­cze­nia powie­trza i jego nega­tyw­ne­go wpły­wu na kondycję…

Więcej