ModaNewsroom

Anna Dudzińska / FW17 – modern garden

Miękkie swetry, grube sploty i oryginalne wykończenia: w najnowszej kolekcji Anny Dudzińskiej znajdziemy to, z czego projektantka znana jest najbardziej. Chociaż otulające dzianiny kojarzą się z długimi, leniwymi wieczorami, te z modern garden równie dobrze spiszą się w pulsującym życiem centrum miasta.

U Anny Dudziń­skiej wszyst­ko zaczy­na się od mate­rii. Mięk­ki moher z jedwa­biem, kla­sycz­na weł­na, szla­chet­na alpa­ka: wąska selek­cja mate­ria­łów to u pro­jek­tant­ki nie ogra­ni­cze­nie, a nowe moż­li­wo­ści. W modern gar­den spo­tka­my je w posta­ci gru­bych splo­tów, cha­rak­te­ry­stycz­nych tek­stur i wyjąt­ko­wych połą­czeń. Raz wyróż­nia­ją się w tłu­mie, domi­nu­jąc i budu­jąc całą syl­wet­kę, innym razem – są tyl­ko zaska­ku­ją­cym dodat­kiem.

Jak co sezon, pro­jek­tant­ka czer­pie przede wszyst­kim z natu­ry: tek­stu­ry i wyszy­wa­ne apli­ka­cje przy­po­mi­na­ją roślin­ne moty­wy. Nie dzi­wi więc pale­ta barw: kil­ka odcie­ni sza­ro­ści oraz beże, tuż obok nich głę­bo­ka, butel­ko­wa zie­leń i pudro­wy róż. Są też kla­sycz­ne czerń oraz biel w melan­żo­wej odsło­nie. Dzia­ni­ny mają w sobie wie­le ponad­cza­so­we­go cha­rak­te­ru, sezon zdra­dza­ją przede wszyst­kim akce­so­ria i deta­le – lekko pudeł­ko­we for­my i roz­sze­rza­ne ręka­wy. Sty­li­za­cji dopeł­nia­ją moc­ne buty w kolo­rze wina i biżu­te­ria. Flo­ry­stycz­ne moty­wy sub­tel­nie poja­wia­ją się w posta­ci nie­oczy­wi­stych, naszy­wa­nych apli­ka­cji, frędz­li czy dużych, zło­tych kol­czy­ków.

Nowo­cze­sne, oversize’owe syl­wet­ki zaska­ku­ją retro deta­la­mi, a dzia­ni­na z wyjąt­ko­wą lek­ko­ścią otu­la cia­ło. Poszcze­gól­ne mode­le mają w sobie wyjąt­ko­wą mięk­kość, nie bra­ku­je im też cha­rak­te­ru. Pro­jek­tant­ka nie boi się bawić się kon­wen­cją, pro­po­nu­jąc weł­nia­ny total look. Do pro­ste­go płasz­cza dobie­ra wiel­ki szal (wszyst­ko w imi­tu­ją­cym zwie­rzę­cy wzór odcie­niu bie­li i czer­ni), do swe­tra – struk­tu­ral­ną spód­ni­cę. Obszer­ne mode­le mogą zastą­pić krót­kie sukien­ki. To dosko­na­le wywa­żo­ny jesien­ny zestaw: cie­pły i bez­piecz­ny, a jed­no­cze­śnie przy­cią­ga­ją­cy wzrok.

Zdję­cia: Kasia Biel­ska

Model­ka: Karo­li­na / EC Mana­ge­ment

MUA: Mag­da­le­na Sza­rzyń­ska

Set Design: Mał­go­rza­ta Botor

 

 

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy