ModaNewsroom

Anna Dudzińska / FW17 - modern garden

Mięk­kie swe­try, gru­be splo­ty i ory­gi­nal­ne wykoń­cze­nia: w naj­now­szej kolek­cji Anny Dudziń­skiej znaj­dzie­my to, z cze­go pro­jek­tant­ka zna­na jest naj­bar­dziej. Cho­ciaż otu­la­ją­ce dzia­ni­ny koja­rzą się z dłu­gi­mi, leni­wy­mi wie­czo­ra­mi, te z modern gar­den rów­nie dobrze…

Więcej