Uroda

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry – Sesderma

Kultowy produkt marki Sesderma – odżywcze, skoncentrowane ampułki z wysokim stężeniem składników aktywnych, które idealnie uzupełniają podstawową pielęgnację, powracają w zupełnie nowym wydaniu. Każdy z czterech wariantów: antyoksydacyjne C‑VIT, biostymulujące FACTOR G RENEW, liftingujące DAESES oraz przeciwstarzeniowe ACGLICOLIC odpowiadają różnym potrzebom skóry.  Co więcej, możesz stosować je regularnie, bądź doraźnie – przed wielkimi wyjściami czy w zależności od potrzeby. Ponadto, ich nowa pojemność – 1,5 ml – dostarcza idealnie odmierzoną, jednorazową porcję produktu. A wszystko po to, aby kompleksowo zadbać o Twoją cerę. Które z nich będą odpowiednie do danego typu skóry?  Czym wyróżniają się od pozostałych produktów marki?

Ampułki dostosowane do potrzeb Twojej skóry - Sesderma

Ampuł­ki anty­ok­sy­da­cyj­ne C‑VIT zawie­ra­ją inten­syw­nie rege­ne­ru­ją­ce serum z czy­stą 12% wita­mi­ną C, któ­ra zapew­nia natych­mia­sto­wy blask, wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry, a dodat­ko­wo zapo­bie­ga ozna­kom foto­sta­rze­nia. Mogą być wspar­ciem zarów­no kura­cji depig­men­tu­ją­cej, jak i świet­nie spraw­dza­ją się u osób, któ­rych skó­ra ma ten­den­cję do pęka­ją­cych naczy­nek. War­to sto­so­wać je co 2–3 dni, co przy takim daw­ko­wa­niu spra­wia, że opa­ko­wa­nie wystar­cza na mie­siąc. Dla uzy­ska­nia opty­mal­nych efek­tów, taką kura­cję nale­ży powta­rzać 3–4 razy w roku. Ampuł­ki bio­sty­mu­lu­ją­ce FACTOR G RENEW wyróż­nia­ją się dzia­ła­niem odmła­dza­ją­cym i popra­wia­ją­cym kon­dy­cję skó­ry. Dzię­ki czyn­ni­kom wzro­stu spra­wia­ją, że skó­ra odzy­sku­je jędr­ność i ela­stycz­ność. W prze­ci­wień­stwie do pozo­sta­łych ampu­łek Ses­der­ma – w opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my 7 ampu­łek, a kura­cja w przy­pad­ku ich sto­so­wa­nia trwa tydzień, przy czym istot­ne jest zacho­wa­nie odpo­wied­niej kolej­no­ści, co uła­twia­ją ponu­me­ro­wa­ne ampuł­ki. Według ozna­czo­nej kolej­no­ści codzien­nie nale­ży się­gać po jed­ną ampuł­kę. To łagod­na, a jed­no­cze­śnie inten­syw­na kura­cja dla skór z ozna­ka­mi sta­rze­nia, któ­ra odży­wia, rege­ne­ru­je i ujed­no­li­ca kolo­ryt, zagęsz­cza­jąc i odmła­dza­jąc cerę. Kura­cja ampuł­ka­mi FACTOR G RENEW świet­nie spraw­dzi się po waka­cjach, kie­dy nasza skó­ra nara­żo­na jest na nad­mier­ną eks­po­zy­cję na słoń­cu, czy po zabie­gach medy­cy­ny este­tycz­nej. Jeśli jesteś posia­dacz­ką cery doj­rza­łej, war­to powta­rzać kura­cję raz w mie­sią­cu. DAESES – ampuł­ki dają­ce natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu, dłu­go­trwa­le ujędr­nia­jąc i napi­na­jąc skó­rę, a jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc nawil­że­nie. Ponad­to, spły­ca­ją zmarszcz­ki i na nowo defi­niu­ją owal twa­rzy, dając efekt widocz­ne­go liftin­gu bez skal­pe­la. Ampuł­ki moż­na sto­so­wać na dwa spo­so­by: doraź­nie przed wiel­ki­mi wyj­ścia­mi, bądź jako kura­cja, po jed­nej ampuł­ce co 2–3 dni. Prze­ciw­sta­rze­nio­we ampuł­ki ACGLICOLIC wzbo­ga­co­no zaś o kwas gli­ko­lo­wy, któ­ry ma dzia­ła­nie złusz­cza­ją­ce, odmła­dza­ją­ce, nawil­ża­ją­ce i przy­spie­sza­ją­ce rege­ne­ra­cję skó­ry. Jego stę­że­nie w ampuł­kach wyno­si 10%, co gwa­ran­tu­je natych­mia­sto­wy efekt odświe­że­nia i nawil­że­nia oraz reduk­cji nie­do­sko­na­ło­ści cz wygła­dze­nia skó­ry. Zawar­tość koją­cych skład­ni­ków aktyw­nych sku­tecz­nie zapo­bie­ga prze­su­sza­niu i nie­przy­jem­nej szorst­ko­ści skó­ry. War­to sto­so­wać je co 2–3 dzień, dla uzy­ska­nia opty­mal­ne­go efek­tu. Posia­dacz­kom cer prze­tłusz­cza­ją­cych się czy tych z grub­szą skó­rą, reko­men­du­je się znacz­nie częst­sze się­ga­nie po ampuł­ki i powta­rza­nie kura­cji do 3–4 razy w roku. 

Kul­to­we ampuł­ki Ses­der­ma w odświe­żo­nej odsło­nie są już dostęp­ne w sprze­da­ży w naj­lep­szych apte­kach i dro­ge­riach. Aby wybrać ampuł­ki naj­le­piej dosto­so­wa­ne do potrzeb Two­jej skó­ry, sprawdź www.sesderma.pl/ampulki.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Innowacyjne dermokosmetyki SESDERMA z linii RETISIL

W dzi­siej­szych cza­sach coraz wię­cej uwa­gi poświę­ca­my pie­lę­gna­cji skó­ry doj­rza­łej, sta­ra­jąc się zni­we­lo­wać widocz­ne ozna­ki sta­rze­nia i zacho­wać jej pięk­no na dłu­żej. W tym kon­tek­ście inno­wa­cyj­ne der­mo­ko­sme­ty­ki SESDERMA z linii RETISIL sta­ją się pio­nie­rem w…
Więcej
Uroda

Ochrona bariery hydrolipidowej skóry. Kompleksowa i bogata pielęgnacja

Niskie tem­pe­ra­tu­ry, suche i bar­dziej zanie­czysz­czo­ne powie­trze, mroź­ny wiatr i rzad­sze wypa­dy na świe­że powie­trze mogą prze­su­szyć i podraż­nić skó­rę. W tym okre­sie potrze­bu­jesz spe­cy­ficz­nej pie­lę­gna­cji – dopa­so­wa­nej do trud­nych, zimo­wych warun­ków. Zapew­nie­nie skó­rze odpo­wied­nie­go nawilżenia…
Więcej
Uroda

Poznaj nową linię Sesderma OCEANSKIN z morskimi składnikami aktywnymi

 ZANURZ SWOJĄ SKÓRĘ W MORSKICH DOZNANIACH… I POZNAJ PIERWSZĄ LINIĘ SESDERMA OCEANSKIN Z MORSKIMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI DLA DOSKONAŁEGO NAWILŻENIA Nie­za­leż­nie od wie­ku i rodza­ju skó­ry włą­cze­nie pro­duk­tów nawil­ża­ją­cych do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej to pod­sta­wa utrzymania…
Więcej