ModaNewsroom

All I want is Chanel – świąteczna kolekcja biżuterii

Dom mody Chanel, aby uczynić świąteczny czas jeszcze bardziej wyjątkowym prezentuje najnowszą, specjalną kolekcję biżuterii.

Chanel biżuteria Chanel świąteczna biżuteria

Cométe & J12 to wyjąt­ko­we i kla­sycz­ne cera­micz­ne i sta­lo­we zegar­ki w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – bia­łym i czar­nym, w tym tak­że model wysa­dza­nych dia­men­ta­mi. Prócz zegar­ków znaj­dzie­my tak­że pier­ścion­ki Ultra – śred­niej gru­bo­ści, wyko­na­ny z bia­łej cera­mi­ki, wysa­dza­ny 18k zło­tem i dia­men­ta­mi oraz więk­szy, cera­micz­ny czar­ny pier­ścio­nek rów­nież pokry­ty 18k zło­tem i dia­men­ta­mi. Tema­tycz­nie, w świą­tecz­nej kolek­cji nie mogło zabrak­nąć gwiazd. I tak znaj­dzie­my w niej prze­pięk­ną nausz­ni­cę Comète ze spa­da­ją­cą gwiaz­dą, wyko­na­ną z 18k zło­ta, pokry­tą dia­men­ta­mi i wykoń­czo­ną per­ła­mi. Do kom­ple­tu może­my tak­że kupić pier­ścio­nek Comète ze spa­da­ją­cą gwiaz­dą wyko­na­ny z żół­te­go i bia­łe­go zło­ta, rów­nież wykoń­czo­ny dia­men­ta­mi. Na pal­cach pięk­nie będzie się mie­nił pier­ścio­nek ze spa­da­ją­cy­mi gwiaz­da­mi z 18k, bia­łe­go zło­ta, cały wysa­dza­ny drob­ny­mi dia­men­ta­mi bądź model z jed­nym dużym, cen­tral­nym dia­men­tem. Prócz gwiazd, ze świę­ta­mi nie­zmien­nie koja­rzą się pre­zen­ty, dla­te­go Cha­nel wpro­wa­dzi­ło tak­że biżu­te­rię z moty­wem kokard­ki – pier­ścio­nek wyko­na­ny z 18k bia­łe­go zło­ta i dia­men­tów, z jed­nym cen­tral­nym dia­men­tem, a tak­że wysa­dza­ny dia­men­ta­mi, sub­tel­ny i deli­kat­ny naszyj­nik z bia­łe­go zło­ta i kokard­ką. Dło­nie prze­pięk­nie ozdo­bi mini­ma­li­stycz­na bran­so­let­ka ze spa­da­ją­cą gwiaz­dą, wyko­na­na z 18k zło­ta i dia­men­tów. 

 

Coco Crush & Boy-Friend to wyjąt­ko­wa linia skła­da­ją­ca się z pier­ścion­ków – 18k, gru­be­go zło­te­go i wyko­na­ne­go z beżo­we­go zło­ta Coco Crush a tak­że wyko­na­ne­go z bia­łe­go zło­ta i wysa­dza­ne­go dia­men­ta­mi. To rów­nież kol­czy­ki z bia­łe­go i żół­te­go zło­ta, wykoń­czo­ne dia­men­ta­mi i dwa mode­le czar­nych, ele­ganc­kich zegar­ków Boy – Friend – w mniej­szej wer­sji z moty­wem twe­edu i więk­szej – z paskiem ze skó­ry ali­ga­to­ra i widocz­nym mecha­ni­zmem, wyko­na­nym z beżo­we­go zło­ta. W kolek­cji znaj­dzie­my prze­pięk­ne, 18k zło­te i wyko­na­ne z bia­łe­go zło­ta bran­so­let­ki, a tak­że bran­so­let­ki z dodat­kiem dia­men­tów. Coco Crush to tak­że dwie wer­sje cien­kich, pięk­nie mie­nią­cych się  naszyj­ni­ków – z bia­łe­go i żół­te­go 18k zło­ta.

Wszyst­kie zdję­cia i ceny pro­duk­tów dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej chanel.com

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej