All I want is Chanel – świąteczna kolekcja biżuterii

Dom mody Chanel, aby uczynić świąteczny czas jeszcze bardziej wyjątkowym prezentuje najnowszą, specjalną kolekcję biżuterii.

Chanel biżuteria Chanel świąteczna biżuteria

Cométe & J12 to wyjąt­ko­we i kla­sycz­ne cera­micz­ne i sta­lo­we zegar­ki w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – bia­łym i czar­nym, w tym tak­że model wysa­dza­nych dia­men­ta­mi. Prócz zegar­ków znaj­dzie­my tak­że pier­ścion­ki Ultra – śred­niej gru­bo­ści, wyko­na­ny z bia­łej cera­mi­ki, wysa­dza­ny 18k zło­tem i dia­men­ta­mi oraz więk­szy, cera­micz­ny czar­ny pier­ścio­nek rów­nież pokry­ty 18k zło­tem i dia­men­ta­mi. Tema­tycz­nie, w świą­tecz­nej kolek­cji nie mogło zabrak­nąć gwiazd. I tak znaj­dzie­my w niej prze­pięk­ną nausz­ni­cę Comète ze spa­da­ją­cą gwiaz­dą, wyko­na­ną z 18k zło­ta, pokry­tą dia­men­ta­mi i wykoń­czo­ną per­ła­mi. Do kom­ple­tu może­my tak­że kupić pier­ścio­nek Comète ze spa­da­ją­cą gwiaz­dą wyko­na­ny z żół­te­go i bia­łe­go zło­ta, rów­nież wykoń­czo­ny dia­men­ta­mi. Na pal­cach pięk­nie będzie się mie­nił pier­ścio­nek ze spa­da­ją­cy­mi gwiaz­da­mi z 18k, bia­łe­go zło­ta, cały wysa­dza­ny drob­ny­mi dia­men­ta­mi bądź model z jed­nym dużym, cen­tral­nym dia­men­tem. Prócz gwiazd, ze świę­ta­mi nie­zmien­nie koja­rzą się pre­zen­ty, dla­te­go Cha­nel wpro­wa­dzi­ło tak­że biżu­te­rię z moty­wem kokard­ki – pier­ścio­nek wyko­na­ny z 18k bia­łe­go zło­ta i dia­men­tów, z jed­nym cen­tral­nym dia­men­tem, a tak­że wysa­dza­ny dia­men­ta­mi, sub­tel­ny i deli­kat­ny naszyj­nik z bia­łe­go zło­ta i kokard­ką. Dło­nie prze­pięk­nie ozdo­bi mini­ma­li­stycz­na bran­so­let­ka ze spa­da­ją­cą gwiaz­dą, wyko­na­na z 18k zło­ta i dia­men­tów. 

 

Coco Crush & Boy-Friend to wyjąt­ko­wa linia skła­da­ją­ca się z pier­ścion­ków – 18k, gru­be­go zło­te­go i wyko­na­ne­go z beżo­we­go zło­ta Coco Crush a tak­że wyko­na­ne­go z bia­łe­go zło­ta i wysa­dza­ne­go dia­men­ta­mi. To rów­nież kol­czy­ki z bia­łe­go i żół­te­go zło­ta, wykoń­czo­ne dia­men­ta­mi i dwa mode­le czar­nych, ele­ganc­kich zegar­ków Boy – Friend – w mniej­szej wer­sji z moty­wem twe­edu i więk­szej – z paskiem ze skó­ry ali­ga­to­ra i widocz­nym mecha­ni­zmem, wyko­na­nym z beżo­we­go zło­ta. W kolek­cji znaj­dzie­my prze­pięk­ne, 18k zło­te i wyko­na­ne z bia­łe­go zło­ta bran­so­let­ki, a tak­że bran­so­let­ki z dodat­kiem dia­men­tów. Coco Crush to tak­że dwie wer­sje cien­kich, pięk­nie mie­nią­cych się  naszyj­ni­ków – z bia­łe­go i żół­te­go 18k zło­ta.

Wszyst­kie zdję­cia i ceny pro­duk­tów dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej chanel.com

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy