ModaNewsroom

Nowa kolekcja BOHOBOCO na sezon jesień-zima 2018

Sezon jesień-zima 2018 jest dla BOHOBOCO prze­ło­mo­wy. Pol­ski duet pro­jek­tanc­ki, Michał Gil­bert Lach i Kamil Owcza­rek wra­ca do esen­cji BOHOBOCO – kon­tra­stów, kobie­co­ści i kosmo­po­li­ty­zmu. Jesień w BOHOBOCO to mini­ma­lizm, ponad­cza­so­wość i kla­sy­ka uzu­peł­nio­ne o nowe elementy.

Tema­tem prze­wod­nim sezo­nu jesień-zima 2018 w BOHOBOCO są siły, któ­re drze­mią w kobie­cie BOHOBOCO. Pro­jek­tan­ci ana­li­zu­ją pra­gnie­nia współ­cze­snej won­der­wo­man i poka­zu­ją, jak za pomo­cą ubio­ru pod­kre­ślić swo­ją wewnętrz­ną siłę. 

Sezon jesień-zima 2018 został podzie­lo­ny na czte­ry wej­ścia kolekcji:

  • City Zen – siła pły­ną­ca ze spokoju
  • Wor­king Girl – siła pły­ną­ca z przedsiębiorczości
  • Art Cura­tor – siła pły­ną­ca z odwagi
  • Won­der Woman – siła pły­ną­ca z kobiecości.

Pra­ca nad sezo­nem jesień-zima 2018 była dla nas, jako pro­jek­tan­tów olbrzy­mim wyzwa­niem. Pierw­szy raz zde­cy­do­wa­li­śmy się podzie­lić naszą wizję na czte­ry uzu­peł­nia­ją­ce się histo­rie, któ­rych punk­tem wspól­nym jest kobie­ta BOHOBOCO. 

Pra­cu­jąc kolej­no nad czte­re­ma wej­ścia­mi kolek­cji, opi­sy­wa­li­śmy ich nastrój i kon­se­kwent­nie przy­pi­sy­wa­li­śmy je do syl­we­tek kobiet. W każ­dej z kap­suł znaj­dzie­my róż­ne tka­ni­ny oraz prin­ty. Nie­zmien­ny jest – kon­trast, kobie­cość i kosmo­po­li­tyzm. Wie­rzy­my też, że kla­sy­ka nie prze­mi­ja, dla­te­go mini­ma­li­stycz­ne wzo­ry prze­ła­ma­li­śmy nowo­cze­sną kon­struk­cją. Te ele­men­ty w połą­cze­niu two­rzą jed­ną historię. 

Pierw­sza kap­su­ła, City Zen, to powrót do korze­ni BOHOBOCO – mar­ki, w któ­rej spo­ty­ka­ją się róż­ne świa­ty. Świet­nie skro­jo­ną bazę gar­de­ro­by uzu­peł­nia­ją mode­le z modo­wym szny­tem. Pro­jek­tan­ci zesta­wia­ją połysk z matem i czerń z bie­lą w cha­rak­te­ry­stycz­nej pepit­ce. W kolek­cji znaj­dzie­my sub­tel­ne nawią­za­nia do wiel­ko­miej­skie­go życia – zakład­ki i marsz­cze­nia przy­wo­łu­ją na myśl archi­tek­tu­rę nowo­jor­skich budyn­ków, a war­stwo­we sty­li­za­cje towa­rzy­szą naszej won­der­wo­man przez cały dzień. Kom­fort w codzien­nym bie­gu zapew­nia­ją jej uży­te w kolek­cji jako­ści – jedwa­bie, saty­ny, weł­ny i kaszmiry.

W kap­su­le City Zen, któ­ra otwie­ra nowy roz­dział w życiu BOHOBOCO, poja­wia się wie­le rein­ter­pre­ta­cji kla­sycz­nych wzo­rów mar­ki. Mię­dzy inny­mi kasz­mi­ro­we oversize’owe płasz­cze, nowo­cze­sne, jedwab­ne koszu­le czy sukien­ki midi z wyjąt­ko­wy­mi deta­la­mi. Inte­re­su­ją­ce są też total looki, jak koszu­la i spód­ni­ca w czar­no-bia­łą pepi­tę. Pale­ta barw oscy­lu­je wokół cie­płych beży, musz­tard, pudro­wych błę­ki­tów i win­ne­go bor­do. Nie­zmien­nym ele­men­tem kap­su­ły jest też czerń i biel – kolo­ry cha­rak­te­ry­stycz­ne dla BOHOBOCO. Dodat­ko­wo poja­wia się print pepi­ty, błę­kit i sto­no­wa­ny gra­nat. Kolek­cję uzu­peł­nia­ją skó­rza­ne toreb­ki – srebr­na koper­tów­ka, pro­sto­kąt­na szka­tuł­ka-puz­der­ko i mię­si­sta tote bag.

Jed­no­cze­śnie mar­ka pozo­sta­je wier­na temu, co kobie­ty kocha­ją w niej naj­bar­dziej – mini­ma­li­stycz­nej, nie­zmien­nej od począt­ku ist­nie­nia mar­ki podstawie.

Cre­ati­ve Direc­tor: Michał Gil­bert Lach
Art Direc­tor: Kaja Dobrzań­ska / POP UP GRUPA
Pho­to: Gosia Tur­czyń­ska / NEW ORDER
Sty­ling: Maja Naskrętska
Model: Mag­da Nowic­ka / MODEL PLUS
Model: Katya Vla­slo­va / NEVA MODELS
Hair & make up: Gosia Macias
Hair & make up: Ania Sty­ka­ła / SYSTEMMGMT
Video: Piotr DębskipastedGraphic.png

Tekst: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
RunwayWydarzenia

5-te urodziny BOHOBOCO

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Gra­fi­ki: Ivan Tor­chi­lov Mowa o poka­zie duetu, któ­ry w  ponie­dzia­łek świę­to­wał swo­je pią­te uro­dzi­ny. Cele­bra­cja wyjąt­ko­wej rocz­ni­cy zaczę­ła się już na począt­ku listo­pa­da. Póź­nym wie­czo­rem w jed­nej z dużych hal centrum…
Więcej