Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Chanel od wielu lat jest wiodącą, a zarazem jedną z najbardziej popularnych na świecie marek oferujących produkty do pielęgnacji i makijażu. Jednocześnie, marka dba o wszystkie rodzaje skóry i posiada jedne z najbardziej lekkich, przyjaznych dla niej formuł. Ponadto, każdy z produktów wyróżnia się szykownym, eleganckim opakowaniem, co nie tylko pięknie wygląda na półce, ale przede wszystkim gwarantuje poczucie luksusu za każdym razem, gdy po nie sięgasz.   Co więcej, ich formuły kryją w sobie innowacyjne technologie do twarzy, oczu, ust i skóry oraz są dostępne w wielu kolorach, które pasują do wszystkich gustów, nastrojów i okazji. Dzięki tak zaprojektowanym produktom do pielęgnacji i makijażu Twoje codzienne rytuały staną się niepowtarzalne. Mając na względzie, że francuski dom mody ma bogatą ofertę produktów do pielęgnacji i makijażu, wyróżniłyśmy 5 sprawdzonych i wartych swojej ceny kosmetyków, które podbiły nasze serca.

 

 

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu Chanel

5 spraw­dzo­nych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu Cha­nel: N°1 DE CHANEL bal­sam do ust i policz­ków, LES BEIGES EAU DE BLUSH – róż, N°1 DE CHANEL serum rewi­ta­li­zu­ją­ce, LE CORRECTEUR DE CHANEL trwa­ły korek­tor, BODY EXCELLENCE krem odmła­dza­ją­cy do ciała. 

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL:

LE CORRECTEUR DE CHANEL to nawil­ża­ją­cy, lek­ki, a jed­no­cze­śnie trwa­ły korek­tor, któ­ry per­fek­cyj­nie kory­gu­je wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści: zmniej­sza widocz­ność cie­ni wokół oczu, a tak­że  wspa­nia­le roz­świe­tla spoj­rze­nie. Z kolei, jego dzia­ła­nie retu­szu­ją­ce redu­ku­je widocz­ność nie­do­sko­na­ło­ści i śla­dy zmę­cze­nia, a nawil­ża­ją­ca for­mu­ła wzbo­ga­co­na aktyw­nym skład­ni­kiem ener­ge­ty­zu­ją­cym i pig­men­ta­mi odbi­ja­ją­cy­mi świa­tło roz­świe­tla oko­li­ce oczu, zapew­nia­jąc świe­że spoj­rze­nie. Cera jest nie­ska­zi­tel­na do 8 godzin, zaś kre­mo­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na o kom­pleks mikro­ele­men­tów oży­wia cerę pozba­wio­ną bla­sku i bez tru­du roz­pro­wa­dza się na skórze.

LES BEIGES EAU DE BLUSH to pierw­szy róż, w któ­rym wyko­rzy­sta­no opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gię mikro­flu­idy­ki. Jego nie­zwy­kle lek­ką, nawil­ża­ją­cą for­mu­łę skom­po­no­wa­no w 75% z wody i nasy­co­no mikro­kro­pel­ka­mi pigmentów.Produkt nie­ska­zi­tel­nie łączy się ze skó­rą i pozo­sta­wia na niej przej­rzy­ste, nie­sa­mo­wi­cie lek­kie wykoń­cze­nie, zapew­nia­jąc bły­ska­wicz­ne uczu­cie świe­żo­ści i kom­fort, a policz­kom – zaru­mie­nio­ny wygląd – jak po całym dniu na świe­żym powie­trzu. Róż znaj­dzie­my w a czte­rech pro­mien­nych odcie­niach: od naj­ja­śniej­sze­go po naj­bar­dziej inten­syw­ny, co pozwa­la uzy­skać dowol­ne wykoń­cze­nie – jasno­brzo­skwi­nio­we, jasno­ró­żo­we, cie­pły róż bądź inten­syw­nie kora­lo­we. 

N°1 DE CHANEL BALSAM DO UST I POLICZKÓW to jeden z tych magicz­nych pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji, w któ­rym „zamknię­to” moc czer­wo­nej kame­lii – nie­spo­ty­ka­ne­go kwia­tu, a zara­zem klu­czo­we­go skład­ni­ka linii N°1 DE CHANEL. Kwiat ten zna­ny jest ze swo­ich wła­ści­wo­ści rewi­ta­li­zu­ją­cych, a jego nie­zwy­kła ener­gia zapew­nia mu nie­prze­mi­ja­ją­cą mło­dość. Dla­te­go też, dział Badań CHANEL wyko­rzy­stu­jąc jego wyjąt­ko­we walo­ry stwo­rzył zupeł­nie nową gene­ra­cję pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu wraz z mgieł­ką zapa­cho­wą. Eks­trakt z czer­wo­nej kame­lii, jako wio­dą­cy skład­nik zrów­no­wa­żo­nej linii kosme­tycz­nej N°1 DE CHANEL, prze­ciw­dzia­ła pierw­sze­mu sta­dium pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry, zapo­bie­ga­jąc pię­ciu ozna­kom sta­rze­nia się i kory­gu­jąc już ist­nie­ją­ce. Ten wie­lo­za­da­nio­wy bal­sam do ust i policz­ków N°1 DE CHANEL wzbo­ga­co­ny olej­kiem z czer­wo­nej kame­lii zapew­ni Two­jej skó­rze inten­syw­ne nawil­że­nie oraz kom­fort. Jego for­mu­ła skła­da­ją­ca się w aż 86% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go jest gład­ka i odżyw­cza, a ponad­to, ide­al­nie wta­pia się w skó­rę, wypeł­nia­jąc usta oraz policz­ki i pod­kre­śla­jąc je deli­kat­nym kolo­rem. Co wię­cej, pro­dukt dostęp­ny jest w aż 6 odcieniach.

N°1 DE CHANEL SERUM REWITALIZUJĄCE zapo­bie­ga pię­ciu ozna­kom sta­rze­nia się skó­ry, a jed­no­cze­śnie, sku­tecz­nie kory­gu­je te ist­nie­ją­ce. Serum N°1 DE CHANEL zawie­ra skon­cen­tro­wa­ny eks­trakt z czer­wo­nej kame­lii – aktyw­ny skład­nik potę­gu­ją­cy wital­ność komór­ko­wą. Pro­dukt szyb­ko wni­ka w skó­rę, zwal­cza­jąc  szko­dli­we czyn­ni­ki zewną­trz­po­chod­ne obec­ne w śro­do­wi­sku miej­skim.  Ponad­to, jego for­mu­ła w 95% skła­da się ze skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go i 76% skład­ni­ków pocho­dzą­cych z kame­lii. Już po pierw­szej apli­ka­cji, skó­ra natych­miast wyglą­da zdro­wiej, a co naj­waż­niej­sze, jest lepiej zabez­pie­czo­na przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­ska zewnętrznego.

BODY EXCELLENCE KREM ODMŁADZAJĄCY, WYGŁADZAJĄCY I UJĘDRNIAJĄCYto kom­plek­so­wa, opty­mal­na pie­lę­gna­cja prze­ciw­dzia­ła­ją­ca sta­rze­niu się skó­ry cia­ła na mia­rę XXI w. To ujędr­nia­ją­cy i odmła­dza­ją­cy krem o wzmoc­nio­nym dzia­ła­niu ujędr­nia­ją­cym, któ­re­go deli­kat­nie pach­ną­ca, jedwa­bi­sta i boga­ta for­mu­ła gład­ko roz­pro­wa­dza się na skó­rze cia­ła, ofe­ru­jąc uczu­cie kom­for­tu i odprę­że­nia, momen­tal­ne zapew­nia­jąc uczu­cie kom­for­tu. Dzię­ki nie­mu Two­ja skó­ra sta­nie się jędr­niej­sza i bar­dziej ela­stycz­na, a jej powierzch­nia ule­ga wygła­dze­niu. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…
Więcej