UrodaZdrowie

5 Słodkich tajemnic o miodzie…

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: Vers-24

miód

5 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIESZ O MIODZIE:

1. IDEALNY PRZED TRENINGIEM
Miód w spo­sób natu­ral­ny pod­no­si poziom ener­gii. Doda­ny do kok­taj­lu przed­tre­nin­go­we­go zwięk­sza wydaj­ność orga­ni­zmu i mię­śni.

 2. DOSKONAŁY NA TRAWIENIE
Zmniej­sza ilość kwa­su żołąd­ko­we­go, wspo­ma­ga tra­wie­nie i łago­dzi podraż­nie­nia żołąd­ka. Ponad­to wpły­wa na powsta­wa­nie nowych bak­te­rii ochron­nych w ukła­dzie pokar­mo­wym.

 3. REWELACYJNY DLA ZDROWIA SKÓRY
Miód dzia­ła anty­bak­te­ryj­nie, pole­ca­my jeść go w małych daw­kach rano i wie­czo­rem gwa­ran­tu­jąc sobie tym samym zdro­wy, natu­ral­ny wygląd. Dosko­na­ły na pro­ble­my skór­ne i podraż­nie­nia, wzmac­nia całą jej kon­dy­cję. Pole­ca­my masecz­ki z mio­du.

 4. WSPANIELE WZMACNIA ODPORNOŚĆ
Jest ide­al­nym roz­wią­za­niem na wzmoc­nie­nie się pod­czas gry­py bądź prze­zię­bie­nia, gdyż jest pełen anty­ok­sy­dan­tów i poli­fe­no­li, któ­re też dodat­ko­wo chro­nią orga­nizm przed uszko­dze­nia­mi komó­rek i infek­cja­mi.

 5. FENOMENALNY SPOSÓB NA OPARZENIA
Miód ma wła­ści­wo­ści, któ­re wytwa­rza­ją tle­nek wodo­ru, ten zaś łago­dzi i zmniej­sza opa­rze­nia oraz korzyst­nie wpły­wa na goje­nie się skó­ry.

IMG_1562

5 ZASTOSOWAŃ MIODU W TWOJEJ KUCHNI:

1. MIÓD Z FASOLĄ
Brzmi odstra­sza­ją­co? Sma­ku­je pysz­nie! Połącz­nie gene­ral­nie więk­szo­ści roślin strącz­ko­wych ze sma­kiem mio­du to mała tajem­ni­ca naj­lep­szych sze­fów kuch­ni! Roz­wią­za­nie pozwa­la uzy­skać nie­ty­po­wy smak i uroz­ma­icić strącz­ko­we potra­wy. Przy oka­zji przy­go­to­wy­wa­nia tych warzyw koniecz­nie dodaj łyż­kę lub dwie mio­du i zaskocz się sma­kiem! Fasol­ka szpa­ra­go­wa kar­me­li­zo­wa­na mio­dem zamiast dodat­ku buł­ki tar­tej – to kuch­nia fusion! Jeste­śmy na tak!

 2. MIÓD W PIECZYWIE
Oprócz walo­rów sma­ko­wych miód zawar­ty w pie­czy­wie umoż­li­wia dłuż­sze zacho­wa­nie świe­żo­ści i wil­go­ci, pozwa­la dłu­żej cie­szyć się sma­kiem. Poza tym ide­al­nie kom­po­nu­je się w pie­czy­wie z zawar­to­ścią pestek, zia­ren i orze­chów, my pole­ca­my oczy­wi­ście tyl­ko te z peł­ne­go ziar­na i z zawar­to­ścią praw­dzi­we­go mio­du.

 3. MIÓD W DIPACH I DRESSINGACH
Poza oli­wą z oli­wek, to wła­śnie miód jest naj­lep­szą bazą do wszel­kie­go rodza­ju sosów. Zarów­no tych na zim­no jak i na cie­pło ( pamię­taj tyl­ko pod­czas przy­rzą­dza­nia, by tem­pe­ra­tu­ra nie była za wyso­ka, gdyż miód stra­ci swo­je wła­ści­wo­ści odżyw­cze- naj­le­piej dodaj go na koniec). Ide­al­nie kom­po­nu­je się zarów­no z jogur­tem jak i ole­isty­mi dres­sin­ga­mi. Ocet bal­sa­micz­ny, miód, czo­snek i oli­wa- koniecz­nie wypró­buj, nie poża­łu­jesz!

 4. MIODOWA GLAZURA
Miód to dosko­na­ły sma­ko­wy doda­tek do wie­lu warzyw, jak rów­nież mięs. Wspa­nia­le nada­je się do zasto­so­wa­nia jako, tak zwa­na w kuchen­nym języ­ku : gla­zu­ra dań. Mar­chew­ka ze świe­żym imbi­rem i mio­do­wą gla­zu­rą przy­go­to­wa­na na „wol­nym ogniu” przy uży­ciu teflo­no­wej patel­ni, to raj dla pod­nie­bie­nia! Ponad­to wypró­buj miód do mary­na­ty przed gril­lo­wa­niem potraw, a tak­że do pie­czo­ne­go kur­cza­ka. War­to rów­nież połą­czyć z musz­tar­dą i polać bruk­sel­kę, nie­za­po­mnia­ny smak.

 5. MIODOWE OWOCE
Próbowałaś/eś kie­dyś owo­co­we fon­due z mio­dem zamiast cze­ko­la­dy? Jeśli nie, koniecz­nie prze­te­stuj tę alter­na­ty­wę. Owszem jest tam kakao, a zatem dużo magne­zu, ale i spo­ra daw­ka cukru. Od cza­su do cza­su pozwa­laj sobie na wer­sję z cze­ko­la­dą , ale w tym jesien­no-zimo­wym okre­sie pole­ca­my wypró­bo­wa­nie nasze­go pomy­słu. Jest to wyjąt­ko­wo smacz­ne roz­wią­za­nie do wzbo­ga­ce­nia sma­ku tych kwa­śnych owo­ców jak np. grej­frut, ale rów­nież dosko­na­le pod­kre­śla smak słod­szych owo­ców. Dodat­ko­wo możesz doda­wać łyż­kę mio­du do każ­de­go owo­co­we­go kok­taj­lu czy smo­othies.

Musi­my jed­nak nie­zmier­nie uwa­żać i pamię­tać, iż opi­sa­ne wyżej wła­ści­wo­ści dedy­ko­wa­ne są tyl­ko dla praw­dzi­we­go mio­du. Sztucz­ny w niczym nie przy­po­mi­na opi­sa­ne­go bogac­twa sma­ku i korzyst­ne­go dzia­ła­nia dla orga­ni­zmu. Miód jest nie­ste­ty naj­bar­dziej fał­szo­wa­ną żyw­no­ścią. Uni­kaj­my więc tych z napi­sem „sztucz­ny” bądź „mie­szan­ka mio­du” i koniecz­nie spraw­dzaj­my skład, gdyż wie­le pro­du­cen­tów, uży­wa odpo­wied­nich barw­ni­ków i aro­ma­tów ser­wu­jąc nam w sło­iku prze­ro­bio­ny cukier! Zain­we­stuj w ten praw­dzi­wy i ciesz się jego walo­ra­mi.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *