UrodaZdrowie

5 Słodkich tajemnic o miodzie...

Miód, moż­na było­by rzec, jest dosko­na­ły! Powin­ni­śmy poko­chać go za smak i cenić za wła­ści­wo­ści. Jest bodaj­że ostat­nim natu­ral­nym pro­duk­tem wol­nym od zanie­czysz­czeń che­micz­nych, a jed­no­cze­śnie bom­bą wita­min, mine­ra­łów, enzy­mów i ami­no­kwa­sów. Chy­ba każ­dy z nas go pró­bo­wał, ale czy każ­dy zna jego nie­ty­po­we dzia­ła­nie, a tak­że zasto­so­wa­nie w kuch­ni? Dzię­ki Vers-24 może­cie uzu­peł­nić tę wiedzę!

Więcej