NewsroomUroda

5 lakierów w kolorze oceanu

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, tumblr.com, pinterest.com

tumblr_lojwgpYWiL1qztmnoo1_500

Kobal­to­we paznok­cie będą sta­no­wić fan­ta­stycz­ne dopeł­nie­nie tego­rocz­nych sty­li­za­cji. Chłod­ny odcień dosko­na­le pasu­je do bia­łej sukien­ki, two­rząc pięk­ny waka­cyj­ny look. Jest też ide­al­ny dla każ­dej współ­cze­snej Hipi­ski i Boho Girl. To feno­me­nal­ny kolor, dla wszyst­kich typów uro­dy – pasu­je zarów­no bru­net­kom, blon­dyn­kom, jak i rudo­wło­sym pięk­no­ściom. Wybra­ły­śmy dla Was naj­lep­szą piąt­kę. Zobacz­cie sami!

461 Blue Satin, Chanel

Lakier Cha­nel Le Ver­nis to pro­dukt z limi­to­wa­nej edy­cji. Nawil­ża, pie­lę­gnu­je i chro­ni paznok­cie nada­jąc im prze­pięk­ny połysk. Zawie­ra, rów­nież skład­ni­ki bio­ce­ra­micz­ne o dzia­ła­niu utwar­dza­ją­cym. Inter­naut­ki zachwa­la­ją jego dłu­go­trwa­ły efekt – podob­no war­stwa nie odpry­sku­je nawet tydzień od apli­ka­cji. Jed­nak zanim zde­cy­du­jesz się na tak inten­syw­ny odcień, nie zapo­mnij nadać paznok­ciom odpo­wied­ni kształt. W przy­pad­ku smu­kłych pal­ców możesz uży­wać dowol­nych lakie­rów róż­nią­cych się kolo­ra­mi oraz typem – zarów­no per­ło­we, jak i mato­we. Naj­le­piej spraw­dzi się kształt kwa­dra­tu. Jeśli Two­je paznok­cie są bar­dzo dłu­gie, spi­łuj je deli­kat­nie zaokrą­gla­jąc brzegi.

YSL La Laque Couture

Jeże­li masz sze­ro­kie i krót­kie pal­ce, uni­kaj piło­wa­nia na pro­sto. Zamiast tego zde­cy­duj się na ich okrą­gły kształt, dzię­ki któ­re­mu uzy­skasz efekt optycz­ne­go wysmu­kle­nia pal­ców. Pod­czas malo­wa­nia paznok­ci wybie­raj lek­ko jaśniej­sze odcie­nie, takie jak 18 Bleu Majo­rel­le od Yves Saint Lau­rent.Mermaid's Tale, Sally Hansen

Nie lubisz matu? Na stro­nie Sal­ly Han­sen znaj­dzie­cie tuto­rial, jak dodać paznok­ciom wyjąt­ko­we­go bla­sku, dzię­ki lakie­rom Com­ple­te Salon Mani­cu­re. Jest tam też wie­le pomy­słów na uzy­ska­nie innych, rów­nie cie­ka­wych wzo­rów, np. efek­tu fali, czy top­nie­ją­ce­go mani­cu­re. To praw­dzi­we hity!

Sailor 700, kolekcja Transat, DiorChri­stian Dior zabie­ra Nas w podróż do świa­ta naj­bar­dziej luk­su­so­wych i wyzna­cza­ją­cych tren­dy pro­duk­tach. To magicz­ny świat kosme­ty­ków coutu­re, któ­ry przy­cią­ga sław­nych ludzi, super­mo­del­ki oraz eli­tę.  I tu nie mogło zabrak­nąć powie­wu mor­skiej bryzy.

Video Killed The Radio Star, Deborah Lippmann

 

Na koniec lakier Debo­rah Lip­p­mann, któ­ry zapew­ni uni­wer­sal­ną ele­gan­cję każ­de­mu alter­na­tyw­ne­mu fren­cho­wi. Tego lata spró­buj stwo­rzyć duet ema­lii w nie­stan­dar­do­wych bar­wach. Błę­kit z mali­ną? Cze­mu nie! Bez­piecz­ne roz­wią­za­nia, to te zawie­ra­ją­ce ele­men­ty kolo­ry­stycz­ne kre­acji, któ­rą masz na sobie.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  NewsroomUroda

  Nowe kolekcje wiosennych lakierów do paznokci

  Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Nowa kolek­cja wio­sen­nych lakie­rów do paznok­ci Coral Satin Can­dy Wio­sna to pora roku, w któ­rej znu­że­ni zimo­wą sza­ro­ścią potrze­bu­je­my solid­nej daw­ki kolo­ru. Tak­że mani­cu­re zgod­ny z wio­sen­ny­mi tren­da­mi to peł­nia słod­kich, paste­lo­wych i…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *