UrodaZdrowie

5 głównych zasad warunkujących zdrowie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska
Zdję­cia: Pin­te­rest, Vers-24

Ze zdro­wym sty­lem życia idą w parze nie­zli­czo­ne korzy­ści dla nasze­go cia­ła i ducha.  Dobrze dobra­na die­ta i aktyw­ność fizycz­na mogą zapo­bie­gać cho­ro­bom lub obni­żyć ryzy­ko ich wystą­pie­nia, dostar­czyć ener­gii i przy­czy­nić się do obni­że­nia masy cia­ła. Wystar­czy zna­leźć moty­wa­cję i wpro­wa­dzić w życie. Jak nie pogu­bić się w gąsz­czu reguł i zasad wygła­sza­nych przez spe­cja­li­stów? Dzi­siaj Vers-24 spró­bu­je usys­te­ma­ty­zo­wać kil­ka fak­tów.

do postu

Zasa­da nr 1
Dba­łość o cało­ścio­wy spo­sób odży­wia­nia jest waż­niej­szy niż sku­pia­nie się na poje­dyn­czych skład­ni­kach czy pro­duk­tach. Jeśli przy­kła­dasz wagę do tego, aby każ­dy przy­go­to­wy­wa­ny posi­łek był pod wzglę­dem ilo­ścio­wym i jako­ścio­wym zdro­wy, nie ma wiel­kie­go zna­cze­nia jeśli od cza­su do cza­su pozwo­lisz sobie na odstęp­stwo od tej regu­ły. Dla przy­kła­du- jeże­li od rana dbasz o odpo­wied­nią ilość warzyw i owo­ców do śnia­da­nia czy obia­du, zacho­wu­jesz odstę­py mię­dzy posił­ka­mi i wła­ści­we por­cje, nic się nie sta­nie jeśli wie­czo­rem pod­czas kola­cji ze zna­jo­my­mi zjesz odro­bi­nę wię­cej niż pla­no­wa­łaś. I odwrot­nie – jeśli ogól­nie odży­wiasz się nie­zdro­wo, die­ta obfi­tu­je w fast­fo­ody, to spo­ży­ta raz na jakiś czas sałat­ka warzyw­na nie pomo­że. Waż­ne jest to, co sta­no­wi pod­sta­wę die­ty.

Zasa­da nr 2
Zaży­wa­nie suple­men­tów die­ty nie jest recep­tą na zdro­wie. Odży­wia­nie to bar­dzo zło­żo­ny sys­tem bio­che­micz­ny opar­ty na tysią­cach spo­so­bów oddzia­ły­wań na orga­nizm. W związ­ku z tym prze­ko­na­nie, że wyizo­lo­wa­ne skład­ni­ki odżyw­cze sto­so­wa­ne w for­mie suple­men­tów mogą zastą­pić nie­prz­two­rzo­ną żyw­ność, jest błęd­ne. Sto­so­wa­nie suple­men­tów nie jest wła­ści­wą dro­gą do zacho­wa­nia zdro­wia, nikt nie jest w sta­nie prze­wi­dzieć skut­ków ubocz­nych i inte­rak­cji z kon­wen­cjo­nal­ną żyw­no­ścią.

Zasa­da nr 3
Uwa­ża się, że jeśli ktoś ma skłon­ność gene­tycz­ną do wystą­pie­nia jakichś cho­rób, to na pew­no dane scho­rze­nie wystą­pi. Nie jest to praw­dą. Same geny nie deter­mi­nu­ją cho­rób. Ich dzia­ła­nie opie­ra się na zasa­dzie akty­wa­cji i eks­pre­sji, klu­czo­wą rolę w okre­śla­niu któ­re geny- dobre czy złe- pod­le­ga­ją eks­pre­sji odgry­wa odży­wia­nie. Moż­na to porów­nać do kieł­ko­wa­nia nasion. Aby wyrósł kwiat, potrzeb­ne są okre­ślo­ne warun­ki reak­cji przy­spie­sza­ją­ce ją- woda, słoń­ce- bez tego rośli­na nie uro­śnie. Więc jeśli ktoś jest np. obcią­żo­ny rodzin­nie nad­wa­gą czy oty­ło­ścią, scho­rze­nia te nie muszą wystą­pić u każ­de­go, jeśli tyl­ko będzie dbał o to, aby jeść zdro­wo.

Zasa­da nr 4
Pra­wi­dło­we żywie­nie może w dużym stop­niu ogra­ni­czać nega­tyw­ne skut­ki szko­dli­wych sub­stan­cji che­micz­nych. Nie­wąt­pli­wie związ­ki takie jak: nitro­zo­ami­ny, akry­lo­amid, azo­ty­ny, azo­ta­ny, afla­tok­sy­ny, ami­ny hete­ro­cy­klicz­ne nega­tyw­nie oddzia­łu­ją na orga­nizm przy­czy­nia­jąc się do wystą­pie­nia tak poważ­nych cho­rób jak rak. Jed­nak jeśli ktoś regu­lar­nie spo­ży­wa też świe­że, nie­prze­two­rzo­ne pro­duk­ty, są one w sta­nie zni­we­lo­wać szko­li­we oddzia­ły­wa­nie wyżej wymie­nio­nych sub­stan­cji. Zacho­wa­nie rów­no­wa­gi jest naj­waż­niej­sze.

Zasa­da nr 5
Spo­sób odży­wia­nia, któ­ry jest zale­ca­ny i wła­ści­wy w danym scho­rze­niu np. cukrzy­cy, będzie korzyst­ny w przy­pad­ku wie­lu innych cho­rób prze­wle­kłych. Leka­rze czę­sto błęd­nie okre­śla­ją pacjen­tom rodzaj die­ty jaką powin­ni sto­so­wać jeśli wystą­pi u nich jakieś scho­rze­nie. Czy ozna­cza to, że die­ta pole­ca­na na nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze będzie się dia­me­tral­nie róż­nić od tej w cukrzy­cy? Nie! Jeśli znaj­dzie­my klucz do suk­ce­su, moż­li­we jest połą­cze­nie żywie­nia jed­no­cze­śnie w nie­któ­rych jed­nost­kach cho­ro­bo­wych. Trze­ba tyl­ko wie­dzieć co wybie­rać. Do wybo­ru odpo­wied­nich pro­duk­tów z pew­no­ścią przy­da się die­te­tyk.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *