FilmKultura

3. WARSAW KOREAN FILM FESTIVAL 7–13 listopada 2017 / Kino Kultura

Już 7 listo­pa­da roz­po­czy­na się trze­cia edy­cja War­saw Kore­an Film
Festi­val, wyda­rze­nia pre­zen­tu­ją­ce­go naj­lep­sze pro­duk­cje kine­ma­to­gra­fii połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej. Tego­rocz­ny pro­gram zapre­zen­tu­je fil­my w trzech sek­cjach: „Hity ostat­nich lat”, „Kore­ań­skie sma­ki” oraz sub­tel­ne obra­zy wybit­nej reży­ser­ki i sce­na­rzyst­ki , absol­went­ki Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi – Kim Hee-jung. Wszyst­kie sean­se, spo­tka­nia oraz semi­na­rium na temat kina kore­ań­skie­go odbę­dą się w Kinie Kul­tu­ra.

Komer­cyj­ne i arty­stycz­ne suk­ce­sy kine­ma­to­gra­fii połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej zadzi­wia­ją świat już nie­mal od 20 lat. Posta­wie­nie przez rzą­dzą­cych na począt­ku XXI wie­ku na sek­tor kre­atyw­ny i stwo­rze­nie spe­cjal­nych fun­du­szy wspo­ma­ga­ją­cych bran­żę spra­wi­ły, że fil­mow­cy zaczę­li reali­zo­wać coraz cie­kaw­sze i coraz lep­sze tech­nicz­nie obra­zy, a Kore­ań­czy­cy z dumą zaczę­li je oglą­dać. Dzi­siaj są naj­chęt­niej odwie­dza­ją­cym kina naro­dem świa­ta, a fil­my znad rze­ki Han mają na świe­cie sta­tus wysma­ko­wa­nej roz­ryw­ki, będą­cej prze­ciw­wa­gą dla sfor­ma­to­wa­nych i sztam­po­wych pro­duk­cji hol­ly­wo­odz­kie­go main­stre­amu.

War­szaw­ski Festi­wal Fil­mów Kore­ań­skich, któ­re­go trze­cia edy­cja odbę­dzie się w od 7 do 13 listo­pa­da w Kinie Kul­tu­ra, jest jedy­nym w Pol­sce prze­glą­dem sku­pia­ją­cym się na tej eks­cy­tu­ją­cej kine­ma­to­gra­fii. Jego orga­ni­za­to­rzy zadba­li o to, aby w pro­gra­mie zna­la­zły się zarów­no intym­ne fil­my autor­skie jak i wiel­kie kino­we prze­bo­je. Nie zabrak­nie też kla­sycz­ne­go akcen­tu.

W pro­gra­mie znaj­dzie się 10 fil­mów peł­no­me­tra­żo­wych i dwie etiu­dy, całość zapre­zen­to­wa­na zosta­nie w trzech sek­cjach. Sek­cja pierw­sza – „Hity ostat­nich lat”, to pro­duk­cje, któ­re odnio­sły w Korei suk­ces komer­cyj­ny przy jed­no­cze­snym bar­dzo dobrym przy­ję­ciu przez kry­ty­ków. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je tu kon­tro­wer­syj­ne „The Vil­la­iness” (reż. Jeong Byeong-Gil), rewe­la­cja poza­kon­kur­so­wych poka­zów tego­rocz­ne­go Can­nes. W tej dra­pież­nej histo­rii o zemście jest wszyst­ko, co spra­wia, że kone­se­rzy dobre­go kina kocha­ją kore­ań­skie fil­my: olśnie­wa­ją­ce wizu­al­nie i wyzna­cza­ją­ce nowe stan­dar­dy sce­ny akcji, per­fek­cyj­na cho­re­ogra­fia oraz praw­dzi­we emo­cje. „The Vil­la­iness” kon­ty­nu­uje tra­dy­cję „Niki­ty” Bes­so­na czy „Kill Bil­la” Taran­ti­no, a gra­ją­ca głów­ną rolę Kim Ok-bin dołą­cza do gro­na naj­bar­dziej zabój­czych kobiet świa­to­we­go kina.

Cały nasz świat”

Kolej­na sek­cja to „Kore­ań­skie sma­ki” – zna­ko­mi­te autor­skie fil­my opro­mie­nio­ne już festi­wa­lo­wy­mi suk­ce­sa­mi. Znaj­dą się tu m. in.: „On the Beach at Night Alo­ne” ulu­bień­ca euro­pej­skich festi­wa­li i zna­ne­go tak­że widzom w Pol­sce Hong Sang-soo (w roli głów­nej zna­ko­mi­ta Kim Min-hee, pamięt­na z ubie­gło­rocz­ne­go wystę­pu w „Słu­żą­cej” Park Chan-wooka); „The World of Us” w reż. Yoon Ga-Eun, film opo­wia­da­ją­cy z nie­zwy­kłym wyczu­ciem o zło­żo­nym i czę­sto bru­tal­nym świe­cie dzie­cię­cych emo­cji. Sen­sa­cją będzie pro­jek­cja odre­stau­ro­wa­nej kopii „The House­ma­id” Kim Ki-youn­ga z roku 1960. Ten zaska­ku­ją­cy i nie­po­ko­ją­cy film o histo­rii pew­ne­go roman­su, któ­ry wymy­ka się spod kon­tro­li, przez wie­lu kry­ty­ków uzna­wa­ny jest za naj­wy­bit­niej­sze osią­gnię­cie w histo­rii kine­ma­to­gra­fii kore­ań­skiej.

Ścież­ki na śnie­gu”

Sek­cja ostat­nia sku­pi się na twór­czo­ści reży­ser­ki Kim Hee-jung, absol­went­ki Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi. W pro­gra­mie znaj­dą się jej dwa peł­no­me­tra­żo­we fil­my („The Won­der Years” z 2007 roku i „Snow Paths” z 2016), a tak­że łódz­kie etiu­dy szkol­ne, któ­re napi­sa­ła i wyre­ży­se­ro­wa­ła („Spo­tka­nie” z roku 2000 oraz „Kie­dyś” z 2001). We współ­cze­snym kinie kore­ań­skim kobie­ty wciąż mają trud­niej­szą dro­gę do reży­se­ro­wa­nia niż męż­czyź­ni – war­to więc poznać dzie­ła uta­len­to­wa­nej artyst­ki, któ­rej kolej­ne dzie­ła spo­ty­ka­ją się z dużym uzna­niem na wio­dą­cych świa­to­wych impre­zach. Kim Hee-jung będzie gościem festi­wa­lu, spo­tka­nia z nią odbę­dą się po pro­jek­cjach jej peł­no­me­tra­żo­wych fil­mów.

Uzu­peł­nie­niem pro­jek­cji fil­mo­wych będzie semi­na­rium na temat kina kore­ań­skie­go, któ­re­go uczest­ni­cy zasta­no­wią się nad przy­czy­na­mi suk­ce­su tej kine­ma­to­gra­fii i nad tym, czy suk­ces ten jest moż­li­wy do powtó­rze­nia np. w Pol­sce.

Rezer­wa­cja i sprze­daż bile­tów:

Rezer­wa­cji i zaku­pu bile­tów w cenie 10 zł doko­ny­wać moż­na od 23.10. Rezer­wa­cje w ter­mi­nie mię­dzy 23–31.10 nale­ży ode­brać do koń­ca paź­dzier­ni­ka w kasie Kina Kul­tu­ra. Nie­ode­bra­ne rezer­wa­cje prze­pa­da­ją! Dru­ga tura rezer­wa­cji i sprze­da­ży bile­tów uru­cho­mio­na zosta­nie od 2.11. Bile­ty zamó­wio­ne w listo­pa­dzie, do odbio­ru będą w kasie kina naj­póź­niej 30 min. przed sean­sem.

Bile­ty na sean­se krót­ko­me­tra­żo­we: wstęp wol­ny, Uwa­ga! Wyma­ga­na rezer­wa­cja miejsc.

Semi­na­rium: wstęp wol­ny, bez rezer­wa­cji.

Jed­na oso­ba może zare­zer­wo­wać mak­sy­mal­nie po dwa bile­ty na każ­dy seans. Rezer­wa­cji moż­na doko­nać w kasie kina bądź mailo­wo: rezerwacja@kinokultura.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy