FilmKultura

3. WARSAW KOREAN FILM FESTIVAL 7-13 listopada 2017 / Kino Kultura

Już 7 listo­pa­da roz­po­czy­na się trze­cia edy­cja War­saw Kore­an Film Festi­val, wyda­rze­nia pre­zen­tu­ją­ce­go naj­lep­sze pro­duk­cje kine­ma­to­gra­fii połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej. Tego­rocz­ny pro­gram zapre­zen­tu­je fil­my w trzech sek­cjach: „Hity ostat­nich lat”, „Kore­ań­skie sma­ki” oraz sub­tel­ne obra­zy wybit­nej reży­ser­ki i scenarzystki…

Więcej