JedzenieStyl życia

3 oleje roślinne, których nie należy się bać

Często zapominamy, że oleje roślinne to nie tylko słynna oliwa z oliwek. Jest ich znacznie więcej, jednak my wybraliśmy trzy najważniejsze, które zdecydowanie warto mieć w swojej kuchni.  Olej z orzechów włoskich, pestek dyni oraz olej sezamowy to nasze zdrowotne must-have.

Olej z orzechów włoskich, 3 oleje roślinne, których nie należy się bać

Olej z orzechów włoskich

Jeden z naj­cen­niej­szych ole­jów roślin­nych o dużej zawar­to­ści kwa­sów omega‑3. Jest źró­dłem wita­min z gru­py B, ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­pa­so­żyt­ni­cze i prze­ciw­grzy­bicz­ne. Zawie­ra waż­ny kwas ela­go­wy, któ­ry poma­ga w zwal­cza­niu sub­stan­cji rako­twór­czych. Korzyst­nie wpły­wa na naszą pamięć i dzia­ła­nie ukła­du ner­wo­we­go. Dzię­ki zawar­to­ści wita­mi­ny E poma­ga tak­że w wal­ce z trą­dzi­kiem oraz cho­ro­ba­mi skó­ry. Tło­czo­ny na zim­no eko­lo­gicz­ny olej z orze­chów wło­skich jest naj­lep­szy i naj­bar­dziej korzyst­ny dla zdro­wia. Olej z orze­chów wło­skich ma cha­rak­te­ry­stycz­ny, moc­ny smak i lek­ki orze­cho­wy aro­mat. Jest prze­zna­czo­ny do sto­so­wa­nia na zimno.

Naj­waż­niej­sze wła­ści­wo­ści ole­ju z orze­chów włoskich:

 • Anty­no­wo­two­ro­we,
 • Prze­ciw­za­pal­ne,
 • Anty­bak­te­ryj­ne,
 • Prze­ciw­sta­rze­nio­we (anty­ok­sy­da­cja),
 • Anty­grzy­bi­cze (dzia­ła szcze­gól­nie na szczep Candida)
 • Wyszczu­pla­ją­ce (ma dzia­ła­nie podob­ne do dzia­ła­nia zie­lo­nej herbaty),
 • Zmniej­sza stę­że­nie cholesterolu,
 • Rege­ne­ra­cyj­ne (odbu­do­wu­je natu­ral­ną barie­rę ochron­ną skóry),
 • Prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce (neu­tra­li­zu­je dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków, któ­re uszka­dza­ją DNA).

Olej z orzechów włoskich

Olej sezamowy 

Otrzy­my­wa­ny jest przez tło­cze­nie na zim­no nasion seza­mo­wych. Bar­dzo popu­lar­ny w kuch­ni azja­tyc­kiej, ma dzia­ła­nie roz­grze­wa­ją­ce i oczysz­cza­ją­ce. Dobro­czyn­nie wpły­wa na nasze kości i kon­dy­cję sta­wów, dla­te­go czę­sto jest sto­so­wa­ny w pro­fi­lak­ty­ce oste­opo­ro­zy. Jest źró­dłem cen­nych skład­ni­ków odżyw­czych, m.in. nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, lecy­ty­ny, wita­mi­ny B6, wita­mi­ny E oraz cyn­ku, magne­zu, wap­nia i żela­za. Waż­ny skład­nik ole­ju seza­mo­we­go – seza­mi­na – spo­wal­nia pro­ces two­rze­nia się tkan­ki tłusz­czo­wej. Ponad­to olej ten regu­lu­je ciśnie­nie tęt­ni­cze i obni­ża poziom cho­le­ste­ro­lu. Jego wła­ści­wo­ści doce­nio­no tak­że w kosme­ty­cewyko­rzy­sty­wa­ny jest do masa­żu oraz nawil­ża­nia suchej skó­ryNa ole­ju seza­mo­wym nie wol­no smażyć.

Naj­waż­niej­sze wła­ści­wo­ści ole­ju sezamowego:

 • Anty­no­wo­two­ro­we (chro­ni przed rakiem pier­si i rakiem prostaty),
 • Obni­ża stę­że­nie złe­go cho­le­ste­ro­lu i zapo­bie­ga powsta­wa­niu zmia­nom miażdżycowym,
 • Zapo­bie­ga oste­opo­ro­zie (dosko­na­łe źró­dło wapnia),
 • Zapo­bie­ga zaparciom,
 • Ma dzia­ła­nie wykrztuśne,
 • Ma niski indeks glikemiczny,
 • Ma dzia­ła­nie antyoksydacyjne.

Olej z pestek dyni 

Ma zie­lo­no-brą­zo­wą bar­wę oraz lek­ko orze­cho­wy smak. Aby zacho­wał swo­je wła­ści­wo­ści odżyw­cze, nale­ży go prze­cho­wy­wać w lodów­ce, w szkla­nej, ciem­nej butel­ce. Po otwar­ciu musi­my go spo­żyć w cią­gu 3 mie­się­cy. Olej z pestek dyni jest dosko­na­łym źró­dłem nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych z gru­py omega‑6. Nie­ste­ty, zawie­ra jedy­nie śla­do­we ilo­ści kwa­sów omega‑3, zatem sto­su­nek kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑6 do omega‑3 jest bar­dzo nie­ko­rzyst­ny. Decy­du­jąc się na zwięk­szo­ne spo­ży­cie ole­ju pestek z dyni, pamię­taj­cie o  zacho­wa­niu odpo­wied­nie­go sto­sun­ku kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑6 i omega‑3. Olej z pestek dyni zawie­ra wita­mi­ny: A, E, B1, C oraz skład­ni­ki mine­ral­ne: wapń, magnez, żela­zo, fos­for, jod oraz flu­or. Sto­so­wa­ny jest w infek­cjach dróg moczo­wych, wzmac­nia nasz układ odpor­no­ścio­wy i chro­ni przed depre­sją. Olej z pestek dyni ma rów­nież sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kosme­ty­ce. Czę­sto pole­ca­ny jest do suchej i łusz­czą­cej się skó­ry, poma­ga tak­że w wal­ce z roz­stę­pa­mi. Ponad­to ma dzia­ła­nie nawil­ża­ją­ce, natłusz­cza­ją­ce i wygła­dza­ją­ce.  Nale­ży sto­so­wać go wyłącz­nie na zim­no. Olej z pestek dyni jest wraż­li­wy na świa­tło oraz cie­pło, dla­te­go nale­ży prze­cho­wy­wać go w lodówce.

Naj­waż­niej­sze wła­ści­wo­ści ole­ju z pestek dyni:

 • Poma­ga w usu­wa­niu paso­ży­tów z organizmu,
 • Korzyst­nie wpły­wa na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie gru­czo­łu kro­ko­we­go, zapo­bie­ga prze­ro­sto­wi prostaty,
 • Zapo­bie­ga wypa­da­niu włosów,
 • Zmni­je­sza ryzy­ko cho­ro­by serca,
 • Obni­ża stę­że­nie złe­go cholesterolu,
 • Korzyst­nie wpły­wa na stawy.

Każ­dy z ole­jów daje nam od sie­bie coś cen­ne­go, aż żal nie skorzystać!

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy