JedzenieStyl życia

3 oleje roślinne, których nie należy się bać

Czę­sto zapo­mi­na­my, że ole­je roślin­ne to nie tyl­ko słyn­na oli­wa z oli­wek. Jest ich znacz­nie wię­cej, jed­nak my wybra­li­śmy trzy naj­waż­niej­sze, któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to mieć w swo­jej kuch­ni.  Olej z orze­chów wło­skich, pestek dyni oraz…

Więcej