Moda

15 rzeczy, jakich jeszcze nie wiecie o Coco Chanel

Coco Chanel – do dziś inspiruje i szokuje świat mody. Jej osobowość, życie i upór sprawiają, że osiąga to, czego tak głęboko pragnie. Staje się projektantką wszechczasów i influencerką. Uwalnia kobiety z gorsetów i pokazuje, że moda to nie sztuka, a część naszego lifestylu. Kontrowersyjna, odważna i zdeterminowana. Jaka jeszcze jest? Poznajcie z nami Coco Chanel zza kulis. Oto 15 ciekawostek na jej temat!

 1. Coco wylan­so­wa­ła modę na dwa prze­ciw­staw­ne kolo­ry – czerń i biel, któ­re zesta­wi­ła w duecie. Skąd taka este­ty­ka? Coco wycho­wy­wa­ła się w przy­klasz­tor­nym zako­nie i to śro­do­wi­sko ukształ­to­wa­ło jej gust. 
 2. Coco uwiel­bia­ła czy­tać książ­ki. Potra­fi­ła dnia­mi chło­nąć lek­tu­ry i tak spę­dzić czas w łóż­ku.
 3. Pro­jek­tant­ka nade wszyst­ko kocha­ła wol­ność i nie­za­leż­ność. Jed­nak, aby to osią­gnąć musia­ła spo­ty­kać się z boga­ty­mi kochan­ka­mi oraz iść na ustęp­stwa.
 4. Pod­po­rząd­ko­wa­ła wszyst­ko nad­rzęd­ne­mu celo­wi. Była odważ­na i kon­se­kwent­na w dzia­ła­niu.
 5. Coco Cha­nel uwiel­bia­ła luk­sus, jed­nak chęt­nie nosi­ła sztucz­ne per­ły i taki trend popu­la­ry­zo­wa­ła wśród swo­ich boga­tych klien­tek. Para­doks? To cała ona.
 6. Wylan­so­wa­ła modę na małą czar­ną sukien­kę, toreb­kę cha­nel­kę i maki­jaż z czer­wo­ną szmin­ką w roli głów­nej.
 7. To Coco zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła modę, czy­niąc ją bar­dziej użyt­ko­wą. Uwol­ni­ła kobie­ty z gor­se­tów, a w pro­jek­tach obni­ży­ła linię talii.
 8. Coco uży­ła w swo­ich pro­jek­tach tka­nin takich jak twe­ed i jer­sey. Była pierw­sza pod tym wzglę­dem.
 9. To boga­te kobie­ty sta­no­wi­ły inspi­ra­cję Gabriel­le. Naj­pierw je pod­glą­da­ła, zro­zu­mia­ła, a potem zapro­jek­to­wa­ła dla nich kolek­cję kape­lu­szy i ubrań. Tak się zaczę­ło…
 10. Coco Cha­nel nie poka­zy­wa­ła się publicz­nie na wła­snych poka­zach mody. Oglą­da­ła je ze scho­dów!
 11. Coco uwiel­bia­ła konie. Stwo­rze­nia, któ­re sym­bo­li­zu­ją wol­ność i nie­za­leż­ność, a więc dwie war­to­ści, któ­re pro­jek­tant­ka uzna­wa­ła za cen­ne.
 12. Przy­wią­zy­wa­ła taką samą wagę do zapa­chu, co do sty­lu. Jej zda­niem kobie­ta, któ­ra nie uży­wa per­fum jest igno­rant­ką.
 13. Pro­jek­tant­ka uwa­ża­ła, że Ame­ry­kan­ki są jed­ny­mi z naj­go­rzej ubra­nych kobiet.
 14. Nie cier­pia­ła Dio­ra za opo­zy­cyj­ną do Cha­nel este­ty­kę. Coco stwo­rzy­ła look kobie­ty nowo­cze­snej i wyzwo­lo­nej, a Dior prze­ciw­nie – czy­nił  z niej lal­kę.
 15. Pro­jek­tant­ka mia­ła zło­żo­ną oso­bo­wość i eta­py w swo­im życiu, że pro­jek­tan­ci posłu­gu­ją się nazwa­mi: Gabriel­le, Coco Cha­nel i Cha­nel. Naj­pierw była Gabriel­le z wiel­ki­mi aspi­ra­cja­mi i upo­rem, by je speł­nić, póź­niej sta­ła się wpły­wo­wą Coco Cha­nel – wyrocz­nią sty­lu i dobre­go gustu. Dzi­siaj jej dom mody Cha­nel pro­wa­dzi pro­jek­tant, Karl Lager­feld, któ­re jest wier­ny este­ty­ce Coco, jed­nak inter­pre­tu­je ją w duchu nowo­cze­sno­ści.

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy