Moda

15 CIEKAWOSTEK Z ŻYCIA JOHNA GALLIANO

Projektant o kreatywności nieznającej granic, za co został przywitany z entuzjazmem przez stolicę high fashion – Paryż. Niepoprawny romantyk, wizjoner i ekscentryk, który szokował świat i budził skrajne emocje swoimi kolekcjami, stylem ubierania się i sposobem bycia. Jego estetyka balansowała na krawędzi luksusu, wyrafinowanego piękna, teatralności i kiczu. Zapisał się na łamach historii, bo kto inny tak jak on zespoił modę i sztukę w jedność? Przez Wami 15 ciekawostek z życia Johna Galliano, o których jeszcze nie wiecie.

 

1. Był dyrek­to­rem kre­atyw­nym Given­chy i pierw­szym Bry­tyj­czy­kiem we fran­cu­skim domu mody hau­te-coutu­re. Jego pra­ce i „geniusz” zosta­ły doce­nio­ne przez Paryż.

2. W 1996 roku John Gal­lia­no prze­szedł do Dio­ra i tam zbu­do­wał swo­je impe­rium.  

3. Jego talent ocza­ro­wał Annę Win­to­ur, któ­ra pole­ci­ła Joh­na Gal­lia­no fran­cu­skiej finan­sje­rze. Swo­imi pra­ca­mi zachwy­cił też Dia­ne von Fur­sten­berg.

4. W mło­dzień­czym wie­ku inspi­ra­cją pro­jek­tan­ta była jego mama, któ­ra pasjo­no­wa­ła się tań­cem fla­men­co. To ona wpły­nę­ła na este­ty­kę Joh­na Gal­lia­no i zaszcze­pi­ła w nim pasję do mody. Wybie­ra­jąc się do skle­pu po pie­czy­wo, zakła­da­ła ele­ganc­ką sukien­kę. Ten obraz mat­ki zapi­sał się głę­bo­ko w pamię­ci Gal­lia­no.  

5. John Gal­lia­no do swo­ich pro­jek­tów prze­my­cał ele­men­ty sztu­ki i histo­rii, któ­re sta­no­wi­ły tło poka­zów mody. W jego kolek­cjach moż­na wychwy­cić ducha rewo­lu­cji fran­cu­skiej. Sam zresz­tą był bun­tow­ni­kiem i „wol­nym pta­kiem”, nie­ogra­ni­czo­nym kon­we­nan­sa­mi.

6. To Gal­lia­no przy­wró­cił fio­let i fuk­sję na wybie­gi mody, a kobie­tę posta­wił na podium. Świet­nie wczuł się w este­ty­kę Dio­ra  – jego pro­jek­ty: luk­su­so­we doda­wa­ły im nuty wyra­fi­no­wa­nia – kobie­ta w jego ubra­niach przy­po­mi­na­ła lal­kę – nie­do­stęp­ną i pięk­ną.

7.John Gal­lia­no wykre­ował modę na zwie­rzę­ce prin­ty. To jego pro­jek­tom zawdzię­cza­my tren­dy takie jak pan­ter­ka, cęt­ki i futra, któ­re zresz­tą chęt­nie nosił na cze­le z top model­ką Kate Moss.

8. Muzą Gal­lia­no była Kate Moss, dla któ­rej zapro­jek­to­wał suk­nię ślub­ną odda­ją­cą styl model­ki. Dłu­ga, powłó­czy­sta kre­acja vin­ta­ge wykoń­czo­na hafta­mi, pereł­ka­mi i wyszy­wa­nia­mi, z welo­nem upię­tym w for­mie czep­ka nawią­zy­wa­ła do lat 20.

9. Oso­bi­ście, Gal­lia­no lan­so­wał deka­denc­ki styl, któ­ry tra­fił w gusta Pary­ża. Nazy­wa­ny sza­leń­cem i dzi­wa­kiem, ale rów­nież geniu­szem i nie­po­praw­nym roman­ty­kiem.

10.W jego pro­jek­tach domi­no­wa­ły kicz i sek­sa­pil – taki wów­czas był trend w pary­skim świe­cie. John Gal­lia­no połą­czył potrze­by ryn­ko­we z wła­snym talen­tem.

11. W trak­cie pro­ce­su twór­cze­go był wol­ny jak ptak. Pie­nią­dze nie odgry­wa­ły roli. Miał kre­ować pięk­no, tak więc nadał mu odpo­wied­nie tło. Zapre­zen­to­wał kolek­cję Dio­ra hau­te coutu­re wio­sna-lato 1998 w holu pary­skiej ope­ry. W wyda­rze­niu uczest­ni­czy­ło oko­ło 2 tysię­cy gości. Przy­go­to­wa­nie poka­zu wynio­sło dom mody oko­ło 2 milio­ny.

12. Gal­lia­no potra­fił pra­co­wać do świ­tu. W cią­gu roku dla Dio­ra two­rzył oko­ło 12 kolek­cji!

13. W 2001 roku, pro­jek­tant został uho­no­ro­wa­ny Orde­rem Impe­rium Bry­tyj­skie­go przez kró­lo­wą Elż­bie­tę II.

14. Poja­wił się w wie­lu sesjach zdję­cio­wych m.in. w Voque, Harper’s Baazar i Vani­ty Fair. Pozo­wał tak­że u boku Kate Moss.

15. Pra­co­wał nad dam­ski­mi kolek­cja­mi w ate­lier Osca­ra de la Ren­ty.

Skan­dal pod­ciął mu skrzy­dła, jed­nak my wie­rze­my, że pro­jek­ty Joh­na Gal­lia­no będą nie­śmier­tel­ne.

 

 

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy