Moda

15 CIEKAWOSTEK Z ŻYCIA JOHNA GALLIANO

Pro­jek­tant o kre­atyw­no­ści nie­zna­ją­cej gra­nic, za co został przy­wi­ta­ny z entu­zja­zmem przez sto­li­cę high fashion – Paryż. Nie­po­praw­ny roman­tyk, wizjo­ner i eks­cen­tryk, któ­ry szo­ko­wał świat i budził skraj­ne emo­cje swo­imi kolek­cja­mi, sty­lem ubie­ra­nia się i…

Więcej